Lineáris algebra

 

 

Lineáris (vektor) tér

 

Vektortér: Legyenek a,b,c,... számok egy R számtest elemei, x,y,z,... pedig egy V halmaz elemi. A V halmazt az R feletti vektortérnek nevezzük, ha

 

1.) bármely x és y eleme V-hez egyértelműen tarozik V-ből egy x+y-nal jelölt elem, melyet x és y összegének nevezünk, a következő tulajdonságokkal:

a) kommutatív: x+y=y+x;

b) asszociatív: x+(y+z)=(x+y)+z;

c) létezik 0 additív egység (zérus elem), hogy bármely x-re: x+0=x;

d) létezik -x additív inverz, hogy bármely x-re: x+(-x)=0;

 

2.) bármely x eleme V-hez és bármely a eleme R-hez egyértelműen tarozik V-ből egy a*x -nal jelölt elem, melyet az x szám-szorosának nevezünk, a következő tulajdonságokkal:

a) 1*x=x;

b) a*(b*x)=(a*b)*x;

 

3.) a számmal végzett szorzás és az összeadás disztributív:

a) (a+b)*x=a*x+b*x;

b) a(x+y)=a*x+a*y;

 

A vektorteret szokás lineáris térnek is nevezni.

A vektortér elemeit vektoroknak nevezzük.

A számtest elemeit skalároknak is hívhatjuk.

 

Lineáris függetlenség: A V vektortér x1,x2,...,xn vektorait lineárisan függetleneknek nevezzük, ha az

 

a1*x1+a2*x2+...+an*xn=0                  (1)

 

összefüggés csak a1=a2=...an=0 esetén áll fenn, ellenkező esetben azt mondjuk, hogy lineárisan függők. Az (1) összefüggést az x1,x2,...,xn vektorok lineáris kombinációjának nevezzük.

 

Dimenzió: Egy V vektorteret n-dimenziósnak nevezünk, ha létezik benne n lineárisan független vektor, de bármely n-nel nagyobb vektorrendszer már lineárisan függő.

 

Bázis: Az N-dimenziós V vektortér bármely n számú lineárisan független vektorrendszerét a tér egy bázisának nevezzük, e vektorok mindegyikét pedig, bázisvektoroknak.

 

Tétel: Az n dimenziós V vektortér minden vektora egyértelműen előállítható a bázisvektorainak lineáris kombinációjaként.

 

Koordináták: Ha e1,e2,...,en az N-dimenziós tér egy bázisa, és x=k1*e1+k2*e2+...+kn*en akkor a k1,k2,...,kn számokat az x vektor e1,e2,...,en bázisra vonatkozó koordinátáinak nevezzük.

 

Euklideszi vektortér: Az olyan vektorteret, amelyben definiálva van egy, (x,y)-nal jelölt,

 

a) (x,y)=(y,x);

b) (a*x,y)=a*(x,y);

c) (x1+x2,y)=(x1,y)+(x2,y);

d) (x,x)>0, ha x<>0 és (x,x)=0 ha x=0

 

tulajdonságokkal rendelkező skaláris (belső) szorzás, euklideszi vektortérnek nevezzük.

 

Vektor hossza: Az euklideszi vektortér x vektorának abs(x)-szel jelölt hossza alatt, önmagával vett skaláris szorzatának négyzetgyökét értjük:

 

abs(x)=sqrt((x,x)).

 

Két vektor szöge: Az euklideszi vektortér két x,y vektorának szögét a

 

cos(φ)=(x,y)/abs(x)/abs(y)

 

összefüggéssel értelmezzük.

 

Ortogonális vektorok: Az euklideszi tér két x,y vektorát ortogonálisnak (merőlegesnek) nevezzük, ha (x,y)=0.

 

Ortogonális, ortonormált bázis: Az e1,e2,...,en vektorok az N-dimenziós euklideszi vektortérben ortogonális bázist alkotnak, ha páronként ortogonálisak, azaz ha (ei,ej)=0, ha i<>j. Ha az ortogonális bázis vektorai egységnyi hosszúak, azaz ha (ei,ej)=0, ha i<>j és (ei,ej)=1, ha i=j, akkor az e1,e2,...,en vektorok ortonormált bázist alkotnak.

 

Tétel: Ortonormált bázis választása esetén az euklideszi vektortér két vektorának skaláris szorzata egyenlő a két vektor koordinátainak szorzatösszegével:

(x,y)=k1*l1+k2*l2+...+kn*ln.

 

 

Lineáris transzformációk

 

Lineáris transzformáció: Ha az N-dimenziós V vektortér minden x vektorának a V tér egy y=A(x) vektora felel meg és teljesülnek az alábbi feltételek:

 

a) A(x1+x2)=A(x1)+A(x2);

b) A(a*x)=a*A(x),

 

akkor az y=A(x) függvény a tér lineáris transzformációjának nevezzük. Az A(x) lineáris transzformációt röviden Ax -szel fogjuk jelölni.

 

Tétel: Egy lineáris transzformációt egyértelműen meghatározzák a bázisvektorok transzformáltjai.

 

Azaz: g1=Ae1, g2=Ae2, ... , gn=Aen. Ekkor bármely x=k1*e2+k2*e2+...+kn*en

transzformáltja:

 

Ax=A(k1*e2+k2*e2+...+kn*en)=k1*Ae1+k2*Ae2+...+kn*Aen=k1*g1+k2*g2+...+kn*gn.

 

Mátrix: Tekintsük az A lineáris transzformációt egyértelműen meghatározó gj vektoroknak az e1,e2,...,en bázisra vonatkozó koordinátáit és jelöljük ezeket a1j,a2j,...,anj-vel. Ekkor gj=Aei=szumma(i=1-tol n-ig)ei*aij,  (j=1,2,...,n). Ha ezeket a koordinátákat négyzetes táblázatba rendezzük, akkor egy kvadratikus (négyzetes) mátrixot kapunk:

 

A= [ a11  a12  ...  a1n

        a21  a22  ...  a2n

        .     .         .

        .     .         .

        .     .         .

        an1  an2  ...  ann ].

 

A kvadratikus mátrix sorainak számát a mátrix rendjének nevezzük.

 

Tétel: Bármely lineáris transzformációhoz egy adott bázisban egyértelműen hozzárendelhető egy számtáblázat (mátrix) és megfordítva, tetszőleges mátrix egy adott bázisra vonatkozóan egyértelműen meghatároz egy lineáris transzformációt. Így a lineáris transzformációk és a négyzetes transzformációk kölcsönön egyértelmű megfeleltetését adtuk meg.

 

A lineáris transzformációk leírására, vizsgálatára a mátrixok kényelmes lehetőségeket adnak.

 

Transzformációk összege: Ha a vektortér bármely x vektorara alkalmazzuk az A és B transzformációt, akkor azt a C transzformációt, amelyet az x vektorra alkalmazni kell, hogy az Ax és Bx összegét kapjuk, az A és B transzformációk összegének nevezzük. Azaz C=A+B azt jelenti, hogy Cx=Ax+Bx.

 

Mátrixok összege: Ha A és B mátrix azonos rendű, akkor A+B összegükön azt a mátrixot értjük, melynek elemei rendre az A és B megfelelő elemeinek az összege.

 

Tétel: Ha A és B a V vektortér két transzformációja, akkor ezek összegének adott bázisra vonatkozó mátrixa egyenlő az A és B transzformációk ugyanazon bázisra vonatkozó mátrixának összegével.

 

Transzformáció szám-szorosa: Az A lineáris transzformációnak a k számmal való szorzatán értjük azt a k*A lineáris transzformációt, amely a tér bármely x vektorához a k*Ax vektort rendeli hozzá.

 

Mátrix szám-szorosa: Az A mátrix K-szorosán azt a mátrixot értjük, melynek elemei az A mátrix elemeinek K-szorosa.

 

Tétel: Ha egy transzformáció mátrixa A, akkor a transzformáció K-szorosának mátrixa egyenlő a transzformáció mátrixának K-szorosával, azaz: k*A.

 

Transzformációk szorzata: Ha a vektortér bármely x vektorara alkalmazzuk a B transzformációt: y=Bx, majd a transzformációval kapott y vektorra az A transzformációt: z=Ay, akkor azt a C transzformációt amelyet az x-re alkalmazni kell, hogy az egymás után végrehajtott transzformációkkal nyert z vektort kapjuk, az A és B transzformációk szorzatának nevezzük. A transzformációk szorzata nem kommutatív.

 

Mátrixok szorzata: Legyen A (m x k), B pedig (k x n) -és mátrixok. A két mátrix szorzatát sor-oszlop kompozícióval értelmezzük a következőképpen:

 

A*B=[ a11*b11+a12*b21+...+a1k*bk1 ... a11*b1n+a12*b2n+...+a1k*bkn

            a21*b11+a22*b22+...+a2k*bk1 ... a21*b1n+a22*b2n+...+a2k*bkn

                       .                               .

                       .                               .

                       .                               .

            am1*b11+am2*b22+...+amk*bk1 ... am1*b1n+am2*b2n+...+amk*bkn ].

 

A szorzatmátrix (m x n)-és típusú lesz.

 

Két mátrix csak akkor szorozható össze, ha az elsőnek ugyanannyi oszlopa van, mint ahány sora a szorzatban a másodiknak. Két különböző típusú mátrix csak egyféle sorrendben szorozható össze. Két azonos típusú mátrix mindkét sorrendben összeszorozható. Az eredmény általában függ a tényezők sorrendjétől.

 

Tétel: Ha A és B a V vektortér két lineáris transzformációja, akkor ezek szorzatának adott bázisra vonatkozó mátrixa egyenlő az A és B transzformáció ugyanezen bázisra vonatkozó mátrixának - ugyanolyan sorrendben vett - szorzatával.

 

Transzformáció inverze: Ha a V vektortér A lineáris transzformációja olyan, hogy az Ax1=Ax2 egyenlőség csak x1=x2 eseten teljesül, akkor létezik a V tér egy B transzformációja a következő tulajdonsággal: Bx a V tér egyetlen vektora, amelyhez az A lineáris transzformáció az x vektort rendeli, azaz amelyre ABx=x. Ezt a B transzformációt az A inverzének nevezzük és A-1-gyel jelöljük. A fenti tulajdonságú A lineáris transzformációt nemszingulárisnak mondjuk, ha nem ilyen, akkor szinguláris. Lineáris transzformáció inverze is lineáris (nemszinguláris) transzformáció.

 

Tétel: A V vektortér A lineáris transzformációja akkor és csak akkor nemszinguláris, ha a V bármely f1,f2,...,fn bázisa eseten Af1,Af2,...,Afn vektorok ismét bázist alkotnak.

 

Tétel: Az A lineáris transzformációnak akkor és csak akkor létezik inverze, ha mátrixa valamely bázisban nem szinguláris.

 

Annak érdekében, hogy a lineáris transzformációkkal részletesebben foglalkozhassunk, jobban meg kell ismerkedni a mátrixokkal.

 

 

Mátrix algebra

 

Mátrix: Tekintsük az aij valós számoknak egy m sorból és n oszlopból álló sémáját:

 

[ a11  a12  ...  a1n

  a21  a22  ...  a2n

   ..................

  am1  am2  ...  amn ].

 

Ezt a sémát m x n típusú mátrixnak nevezzük, és a következőképpen jelöljük:

A = [aij]     (i=1,2,...,m; j=1 ,2,...,n). Az aij számok a mátrix elemei. Ha m=n akkor a mátrixot n-ed rendű kvadratikus mátrixnak nevezzük. Jelölése: A = [aij]     (i=1,2,..,n).

 

Transzponált: A sorok és oszlopok felcserélésével nyert mátrixot az eredeti mátrix transzponáltjának nevezzük, és vesszővel jelöljük: A' = [aji].

 

Egyenlőség: Két mátrix egyenlő, ha azonos típusúak és megfelelő helyen álló elemeik egyenlők: A = B ha   aij=bij  (i=1,2,...,m; j=1,2,...,n).

 

Szimmetrikus mátrix: Egy mátrix szimmetrikus, ha egyenlő transzponáltjával: A = A', ferdén szimmetrikus, ha egyenlő transzponáltja negatívjával: A = -A'.

 

Diagonál mátrix: Ha egy kvadratikus mátrix főátlóján (aii) elemein kívül valamennyi elemei zérus, akkor azt a mátrixot diagonál mátrixnak nevezzük.

 

Egységmátrix: Azt a diagonál mátrixot, melynek minden eleme 1, egységmátrixnak nevezzük:

E = [ 1  0  ...  0

         0  1  ...  0

         ............

         0  0  ...  1 ].

 

Zérusmátrix: Azt a mátrixot, amelynek minden eleme 0 zérus mátrixnak nevezzük.

 

Sor- és oszlopvektor: Az egy sorból álló mátrixokat sorvektoroknak, az egy oszlopból álló mátrixokat oszlopvektoroknak nevezzük:

 

x = [ a1 a2 ... an ],

és

x'= [ a1

        a2

        .

        .

        .

       an].

 

Determináns: Az A kvadratikus mátrixból alkotott determinánst A determinánsának nevezzük. Jelölése: det(A) vagy /A/. A determináns értékét a következő képlet definiálja:

/A/ = szumma(n!)  (-1)^I* a1i1*a2i2*...*anin, ahol I az 1,2,...,n számok i1,i2,...,in permutációban szereplő inverziók száma, az összegzést pedig ki kell terjeszteni az 1,2,...,n számok valamennyi permutációjára.

 

Előjeles aldetermináns: Ha az A kvadratikus mátrix i-edik sorát és j-edik oszlopát elhagyjuk és így nyert (n-1)-ed rendű minormátrix determinánsát (-1)^i+j előjellel látjuk el, akkor az Aij előjeles aldeterminánst kapjuk.

 

Spur: Egy A kvadratikus mátrix spurjának nevezzük a főátlóbeli elemeinek összegét: spur(A)=szumma(i=1-tol n-ig)aii. A mátrix spurját szokás 'nyom'-nak is nevezni.

 

 

Műveletek mátrixokkal:

 

A + B = (aij + bij),

k * A = (k*aij),

A * B = (szumma(p=1-tol k-ig)aip*bpj),  A=(amk),B=(bkn).

 

Adjungált: Az n-ed rendű A=[aij] kvadratikus mátrix adjungáltján azt a mátrixot értjük, amelyet az A mátrixból úgy nyerünk, hogy az aij elem helyére az A' transzponált ugyanazon helyen álló a'ij=aji elemének előjeles aldeterminánsnak értékét írjuk. Az adjungált mátrixot adj(A)-val jelöljük.

 

Szingularitás: Az A kvadratikus mátrixot nemszinguláris mátrixnak nevezzük, ha az elemeiből alkotott determináns zérustól különböző. Ha a determináns zérussal egyenlő, akkor a mátrixot szingulárisnak nevezzük.

 

Mátrixok inverze: Ha az A kvadratikus mátrixhoz hozzárendelhető olyan X mátrix, amely kielégíti mind az A * X = E, mind pedig az X * A = E egyenletet, akkor az A mátrixot invertálhatónak, az X mátrixot pedig A inverzének nevezzük.

 

Tétel: Az A mátrix X inverzét a következőképpen határozhatjuk meg:

 

X = adj(A)/det(A).

 

Tétel: Az A kvadratikus mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha nem szinguláris.

 

 

A lineáris transzformációk mátrixa

 

Tétel: Az A lineáris transzformációnak akkor és csak akkor létezik inverze, ha mátrixa valamilyen bázisban nem szinguláris.

 

Tétel: Ha az A lineáris transzformáció mátrixa az e1,e2,...,en bázisban A, akkor az x vektor y = A(x) képének az e1,e2,...,en bázisra vonatkozó koordinátáit az x vektor ugyanezen bázisra vonatkozó koordinátáiból úgy kapjuk meg, hogy a transzformáció A mátrixával szorozzuk az x vektor koordinátáiból alkotott oszlopvektort.

 

Identikus leképezés: Azonossági transzformáció, mátrixa az egységmátrix: Ex = x.

 

Tükrözés: Azokat a transzformációkat, amelyek négyzete az azonossági transzformáció, tükrözéseknek nevezzük: T * T = E.

 

Vetítés: Azokat a transzformációkat, amelyeknek bármely pozitív egész kitevőjű hatványa önmaga, projekciónak (vetítésnek) nevezzük: P = P^2 = P^3 = ... .

 

Forgatás: Azokat a transzformációkat, amelyekhez létezik olyan f szám, hogy a transzformáció f-edik hatványa az identikus leképezés, forgatásnak nevezzük: F^f = E. A forgatás mátrixa aszimmetrikus.

 

Ortogonális transzformáció: Azokat a transzformációkat, amely során a vektor hossza nem változik, ortogonális transzformációknak nevezzük. Ortogonális transzformáció mátrixát ortogonális mátrixnak nevezzük. Ortogonális mátrix inverze egyenlő a mátrix transzponáltjával. Az ortogonális transzformációt mozgásnak nevezzük, ha mátrixának determinánsa 1, nem valódi mozgásnak ha a mátrixának determinánsa -1. Az ortogonális transzformáció a vektorok skaláris szorzatát változatlanul hagyja: (Ax,Ay) = (x,y).

 

Szimmetrikus transzformáció: Egy transzformációt szimmetrikusnak nevezünk, ha mátrixa szimmetrikus: A = A'. Ha A = -A', akkor ferdénszimmetrikusnak nevezzük.

 

Tétel: Bármely lineáris transzformáció felbontható egy szimmetrikus és egy ferdénszimmetrikus transzformáció összegére.

 

Tétel: Bármely nem szinguláris transzformáció felbontható egy szimmetrikus és egy ortogonális transzformáció szorzatara.

 

Nyújtás: A k*E mátrix-szal meghatározott transzformációt nyújtásnak nevezzük.

 

 

Mátrixok a 2-dimenzós euklideszi térben

 

1) Identitás:

E = [ 1  0

         0  1 ].

 

2) x -tengelyre való tükrözés:

T = [-1  0

         0  1 ].

 

3) y -tengelyre való tükrözés:

T = [ 1  0

         0 -1 ].

 

4) O-ra való tükrözés:

T = [-1  0

         0 -1 ].

 

5) x -tengelyre való merőleges vetítés:

P = [ 1  0

         0  0 ].

 

6) y -tengelyre való merőleges vetítés:

P = [ 0  0

         0  1 ].

 

7) x -tengelyre merőleges affinitás:

A = [ 1  0

         0  a ].

 

8) y -tengelyre merőleges affinitás:

A = [ a  0

          0  1 ].

 

9) Középpontos hasonlóság:

H = [ a  0

         0  a ].

 

10) 90 fokos elforgatás:

R = [ 0  1

        -1  0 ],

 

R = [ 0 -1

         1  0 ].

 

11) φ szögű elforgatás:

F = [ cos(φ)  -sin(φ)

          sin(φ)   cos(φ) ],

 

F = [ cos(φ)   sin(φ)

        -sin(φ)   cos(φ) ].

 

Mátrixok a 3-dimenzós euklideszi térben

 

1) Identitás:

E = [ 1  0  0

         0  1  0

         0  0  1 ].

 

2) x -tengelyre való tükrözés:

T = [-1  0  0

         0  1  0

         0  0  1 ].

 

3) y -tengelyre való tükrözés:

T = [ 1  0  0

        0 -1  0

        0  0  1 ].

 

4) z -tengelyre való tükrözés:

T = [ 1  0  0

         0  1  0

         0  0 -1 ].

 

5) O-ra való tükrözés:

T = [-1  0  0

         0 -1  0

         0  0 -1 ].

 

6) x-y síkra való merőleges vetítés:

P = [ 1  0  0

        0  1  0

        0  0  0 ].

 

7) x-y síkra való merőleges affinitás:

A = [ 1  0  0

          0  1  0

          0  0  a ].

 

8) Középpontos hasonlóság:

H = [ a  0  0

         0  a  0

         0  0  a ].

 

9) x -tengely körüli al szögű elforgatás:

R = [ 1     0        0

         0  cos(α) -sin(α)

         0  sin(α)  cos(α) ].

 

10) y -tengely körüli be szögű elforgatás:

R = [ cos(β)  0  sin(β)

               0     1     0

       -sin(β)  0  cos(β) ].

 

11) z -tengely körüli ga szögű elforgatás:

R = [ cos(γ) -sin(γ)  0

          sin(γ)  cos(γ)  0

                0        0         1 ].

 

12) Az α,β,γ által meghatározott forgatás:

 

R=[

cos(β)cos(γ)                                            -cos(β)sin(γ)                               sin(β)

cos(α)sin(γ)+sin(α)sin(β)cos(γ)     cos(a)cos(γ)-sin(α)sin(β)sin(γ)          -sin(α)cos(β)

sin(α)sin(γ)-cos(α)sin(β)cos(γ)      sin(a)cos(γ)+cos(α)sin(β)sin(γ)          cos(α)cos(β) ]

 

Sajátérték, sajátvektor

 

Karakterisztikus egyenlet és polinom: Az A lineáris transzformációval meghatározott, adott bázisban felirt Ax = k*Ex egyenletet a transzformáció karakterisztikus egyenletének, a det(Ax - k*Ex)=0 egyenletet a transzformáció karakterisztikus polinomjának nevezzük.

 

Sajátérték, sajátvektor: Azokat a k számokat, amelyek kielégítik az Ax = k*x egyenletet az A transzformáció sajátértékeinek, azokat a vektorokat, amelyek ezekhez a sajátértékekhez tartoznak, sajátvektoroknak nevezzük.

 

Tétel: Az A lineáris transzformáció sajátvektorai, a vektortér A szembeni invariáns altereit alkotják. Euklideszi térben a különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok egymásra ortogonálisok. A lineáris transzformáció az egységgömbön a sajátirányokba veszi fel extremális értékeit.

 

Tétel: Az A lineáris transzformációnak a sajátvektorok által meghatározott bázisra vonatkozó mátrixa diagonális.