A Graph Unit használata

 

Turbo Pascalban a grafikus képernyő használatát többek között a Borland Grafikus Interfészek, a *.bgi meghajtó programok biztosítják, melyeket a Tp\Bgi mappában helyeztek el. Ezek között találunk Hercules monitorra, színes, grafikus adapterre, EGA-ra, IBM8514-re írt csomagokat. Számunkra a legjobb meghajtó program az EGAVGA.BGI lesz. Ez alapból 640*480-as felbontást biztosít, 16 szín mellett. Win98-ig létezett még ennél is nagyobb felbontást biztosító svga256.bgi, de ezt a mai gépeken már eléggé reménytelen vállalkozás aktiválni. Pontosabban a gépeken belül a grafikus kártyák azok, amelyek felelősek a grafikus felület *.bgi-kel való kezelhetetlenségéért. Ha telepítéskor eltekintenénk a grafikus kártya meghajtó programjainak telepítésétől, akkor még némi remény lehetne ezek használatára, de ekkor a Windows grafikus képességeit jelentősen csorbítanánk, ami ugye nem lenne igazán nyerő dolog.

 

XP alatt és a legújabb grafikus kártyákon a BGI grafikát csak emulációval használhatjuk. Én a DOSBox programot szoktam erre használni. Az emulálás miatt elég lassú, de statikus grafikus kimenetekre, az alapok megismerésére még épp alkalmas. A DOSBox 0.73 egy ingyenes program, mely a Net-ről letölthető, telepítő állománya önkicsomagoló, az asztalon létrehozza az indító parancsikonját:

 

 

Erre kattintva a következőket láthatjuk:

 

 

A mount h c:\gmpascal\2010 parancsot már nekünk kell kiadni. A h jelenti majd a létrehozandó H:\ logikai meghajtót (olyan betűt válasszunk, amilyen betűjelű meghajtó a környezetben még nincs), a c:\gmpascal\2010 pedig azt a helyet jelöli, ahol a DOS-os környezetben futtatható, ez esetben grafikai programunk *.exe állománya található. H:+Enter-rel váltsunk át a létrehozott meghajtóra. A program futtatása: a program nevének beírása a parancssorba, majd Enter.

 

Írjunk programot, mely a Turbo Pascal Graph Unitjában megtalálható legfontosabb rajzeszközök használatát mutatja be.

 

Programunk neve GrDemo lesz. A szokásos Unitok mellett a Graph unitot is használatba kell venni. Írjunk egy GrInit nevű eljárást, mely végrehajtja a szükséges inicializálást. A grafikus környezetet egy grafikus driver (program, illetve kártya) és annak működtetési módja (felbontása, színhasználata) határozza meg. Mindkettő egy-egy egész számmal jellemezhető. Jelöljük ezeket: Gd és Gm-el. Egyszerű esetekben, egy bevezető programban, még azt sem kell feltétlen tudni, hogy ezek milyen egész értékeket vehetnek fel. A grafikus driver lekérdezésére a Detect függvény, az inicializálásra az InitGraph eljárás használható. Ezek szintaxisa a listából kiolvasható. A GraphResult a grafika inicializálásakor bekövetkezett esetleges hibákra utal, ha 0 az értéke, akkor az inicializálás sikeres.

 

A grafikus képernyő pontjainak koordinátái integer típusúak, azaz a címezhető pixeltartomány, mindkét koordinátára kb. -32 ezertől +32 ezerig tart (pontosabban -MaxInt-1-től +MaxInt-ig, ahol MaxInt=32767). A látható tartomány, tehát ami ebből a képernyőre esik, ennek csak töredéke, még ha a Windows-os környezetben igen jónak mondható 2048*1536-os felbontásra is gondolunk. A Graph unitot úgy írták meg, hogy a képernyőre nem kerülő pontokat egyáltalán nem kezeli, nem helyezi át látható helyre, nem ad hibaüzenetet, csak egyszerűen figyelmen kívül hagyja (grafikában ez a vágás). Még ha konkrétan nem is tudjuk, hogy mekkora felbontás áll rendelkezésünkre, sok mindent a unitra hagyatkozva rajzolgathatunk. Lássuk hogyan. Először is lekérdezhetjük a látható pontok X koordinátájának legnagyobb értékét, erre alkalmas GetMaxX függvény. Ugyanez az Y koordinátára a GetMaxY. Tároljuk ezeket az Xm illetve az Ym változókban. Nagyon hasznos lehet a képernyő közepén lévő pont két koordinátájának ismerete. Ezeket egész osztással kapjuk és tároljuk az Xk, Yk változókban. Gondolatban osszuk fel a képernyőt ezek segítségével négy részre. A bal felső negyedben pontokat, a jobb felsőben szakaszokat, a bal alsóban téglalap alakú kereteket, míg a jobb alsóban maximum 40 pixel sugarú köröket rajzolunk véletlen paraméterekkel (koordinátákkal, méretekkel és színekkel). Lássuk a programunk listájának első részét (több szakasza lesz):

 

Program GrDemo;

Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph;

 

Var Xm,Ym, Xk,Yk, X, I: Integer;

 

Procedure GrInit;

Var Gd,Gm: Integer;

Begin

  Gd:= Detect; InitGraph(Gd,Gm,'C:\Tp\Bgi');

  If GraphResult<>0 Then Halt;

  Xm:= GetMaxX; Ym:= GetMaxY;

  Xk:= Xm Div 2; Yk:= Ym Div 2;

End;

 

Begin

  GrInit;

  Randomize;

  Repeat

    PutPixel(Random(Xk),Random(Yk),Random(16));

    SetColor(Random(16));

    Line(Xk+Random(Xk),Random(Yk),Xk+Random(Xk),Random(Yk));

    Rectangle(Random(Xk),Yk+Random(Yk),

              Random(Xk),Yk+Random(Yk));

    Circle(Xk+Random(Xk)+40,Yk+Random(Xk)+40,Random(40));

  Until KeyPressed;

  CloseGraph;

End.

 

Egy pillanatban pedig így néz ki a futási kép:

 

 

A programban használt további eljárások és függvények:

 

- PutPixel: egy pont (pixel) színének beállítása. Három paramétere van, az első kettő a pont helyének két (X,Y) koordinátája, a harmadik a pont színe a végrehajtás után.

- SetColor: a rajzolás színének beállítása, egyparaméteres, a paraméter a szín neve, vagy kódja. A szín beállítása után a több pontból álló alakzatok pontjai (határoló pontjai) ilyen színűek lesznek.

- Line: szakaszrajzolás. Négyparaméteres eljárás, a paraméterek a két végpont két-két koordinátája X-Y sorrendben.

- Rectangle: keretrajzolás. Téglalap alakú, vízszintes és függőleges oldalakkal rendelkező keret. Négyparaméterű: a bal felső és jobb alsó csúcsainak két-két koordinátája.

- Circle: körrajzolás. Háromparaméterű, az első kettő a középpont két koordinátája, a harmadik a kör sugara.

- CloseGraph: a grafikus képernyő bezárása, mely során törlődik a grafikus képernyő tartalma.

 

Ez utóbbi eljárást hagyjuk a mindenkori programállapotban az utolsó eljáráshívásnak, a második fázisban ez előtt kell a következő sorokat elhelyezni:

 

...

KeyEmpty;

ClearDevice;

Repeat

  SetFillStyle(Random(8),Random(16));

  SetColor(Random(16));

  FillEllipse(Random(Xm), Random(Ym), Random(80),Random(80));

  Delay(100);

Until KeyPressed;

...

 

Az új sorok magyarázata:

 

- KeyEmpty: CrtPlus eljárás, törli a billentyűzet-puffer tartalmát, előkészítve a következő Repeat-Until szakaszt.

- ClearDevice: törli a grafikus képernyőt.

- SetFillStyle: a zárt grafikus elemek belsejének feltöltését beállító eljárás. Kétparaméteres, az első a feltöltés mintázatát adja, a második a belső rajzelemek színét. A 0-ás mintázat (ami valójában nem is minta) a háttért jelenti, az 1-es a sima feltöltést (solid), a többi valóban mintás, vonalakkal megoldva.

- FillEllipse: belsejében feltöltést tartalmazó, teljes ellipszis rajzolása. A körvonal színét a SetColor állítja be. Az ellipszis tengelyei függőleges és vízszintes irányúak (ferde nem lehet). Négyparaméteres eljárás, az első kettő az ellipszis középpontját határozza meg, a harmadik az X irányú főtengely hosszának a fele, a negyedik az Y irányúnak.

- Delay(100): egytized másodperces várakozás, ha egyébként is lassan változik a kép, akkor elhagyható.

 

És a futtatás egy pillanata:

 

 

 

A következő szakaszban rajzoljunk koncentrikus, különböző színű köröket a képernyő közepére. Előtte a képernyőt állítsuk be véletlen egyszínű háttérként. Szúrjuk be a következő sorokat a CloseGraph eljárás elé:

 

...

KeyEmpty;

SetFillStyle(1,Random(16));

Bar(0,0, Xm,Ym);

Varj;

For I:= 0 To 220 Do

Begin SetColor(I); Circle(Xk,Yk,I) End;

Varj;

...

 

Az új sor magyarázata:

 

- Bar: feltöltött téglalap rajzolása, az aktuális fillezési eljárással és színnel. Négy paramétere van, a szokásos csúcsok két-két koordinátája. Ebben a helyzetben a képernyőnek a háttérszínét (feketét) takarjuk el vele, és majd erre rajzolunk.

 

A többi sor nem grafika-specifikus, vagy a fentiekből már ismert. Nézzük mi lehet ennek a szakasznak a futtatási képe:

 

 

A következő kódrészlet két kör közös részének fillezését mutatja be:

 

...

SetFillStyle(1,14); Bar(0,0, Xm,Ym);

SetFillStyle(1,12); SetColor(1);

Circle(Xk-50,Yk,100); Circle(Xk+50,Yk,100);

Varj;

FloodFill(Xk,Yk,1);

Varj;

...

 

Az új eljárás:

 

- FloodFill: területfeltöltés az aktuális színnel és mintázattal. Háromparaméteres eljárás. Az első két paraméter egy olyan pontnak a két koordinátája, amely a fillezendő terület belsejében van. A harmadik egy színkód, amilyen színt ide beírunk, az olyan színnel körbevett tartományt tölti fel. Ha a tartomány nem zárt, akkor lehetséges, hogy az egész képernyő filleződik.

 

És az eredmény:

 

 

Most lássuk vonalak segítségével, hogyan lehet burkológörbét létrehozni. Egy kis kiegészítéssel pedig figyelő szempárt. Ismét a CloseGraph elé szúrjuk be:

 

...

ClearDevice;

SetColor(6);

For I:= 0 To 200 Do If Not Odd(I) Then

Begin

  Line(100+I,100, 300,100+I);

  Line(100,100+I, 100+I,300);

End;

SetColor(15); SetFillStyle(1,15); FloodFill(200,200,6);

SetColor(9); SetFillStyle(1,9); FillEllipse(200,200,65,65);

SetColor(0); SetFillStyle(1,0); FillEllipse(200,200,30,30);

For I:= 0 To 200 Do If Not Odd(I) Then

Begin

  Line(400,300-I, 400+I,100);

  Line(400+I,300, 600,300-I);

End;

SetColor(15); SetFillStyle(1,15); FloodFill(500,200,6);

SetColor(9); SetFillStyle(1,9); FillEllipse(500,200,65,65);

SetColor(0); SetFillStyle(1,0); FillEllipse(500,200,30,30);

Varj;

...

 

Nézzük mit kaptunk:

 

 

Az előző képekből a képernyő pixelben mért valós méreteire már lehet következtetni. Ezekből felbátorodva, néhány feltöltött téglalapot, illetve a 3d-s párját rajzoljunk a képernyőre, előtte azonban fehér téglalappal takarjuk el a hátteret. Újra a szokásos helyre szúrjuk be a következő sorokat:

 

...

SetFillStyle(1,15); Bar(0,0, Xm,Ym);

SetFillStyle(1,3); Bar(100,100, 300,400);

SetFillStyle(2,5); Bar(400,100, 600,400);

Varj;

 

SetFillStyle(1,15); Bar(0,0, Xm,Ym);

SetFillStyle(1,3); Bar3d(100,100, 300,400,20,False);

SetFillStyle(2,5); Bar3d(400,100, 600,400,20,True);

Varj;

 

Az új eljárás magyarázata:

 

- Bar3d: a három-dimenziót érzékeltető hasáb. Hatparaméteres. Az első négy a Bar eljáráséval megegyező értelmű. Az ötödik paraméter a térbeliséget megjelenítő mélységet adja meg, míg a hatodik arról dönt, hogy a felső téglalap körbe legyen-e rajzolva vagy sem. Ennek a hasábok egymás fölé helyezésénél van jelentősége (a nem látszó éleket nem rajzolja).

 

Lássuk a két futtatási képet, első a síkbeli fillezett téglalapok:

 

 

 

A második a térhatású hasábok:

 

 

 

Demonstrációs programunk utolsó fázisában egy kört fogunk mozgatni a képernyő bal széléről indulva a jobb széléig, közben a képernyő tetején a „Grafikus Demo Program” felírat lesz látható. Ennek a kódját is a szokásos helyre írjuk.

 

...

ClearDevice;

SetColor(Yellow);

SetTextStyle(0,0,3);

OutTextXY(10,100,’Grafikus Demo’);

OutTextXY(100,150,’Program’);

X:= 50;

For I:= 1 To 140 Do

Begin

  SetColor(5); SetFillStyle(1,5); FillEllipse(X,Yk,20,20);

  Delay(100);

  SetColor(0); SetFillStyle(1,0); FillEllipse(X,Yk,20,20);

  Inc(X,4);

End;

SetColor(5); SetFillStyle(1,5); FillEllipse(X,Yk,20,20);

Varj;

 

Először nézzük az új eljárásokat:

 

- SetTextStyle: szöveg stílusának beállítása. Háromparaméteres eljárás. Az első paraméter a fontkészlet kiválasztására szolgál (a DOSBox alatt eléggé korlátozott). A másodikkal az írás irányát adhatjuk meg (0: vízszintes, 1: függőleges). A harmadik paraméter a betűméretet határozza meg.

- OutTextXY: szöveg kiírása a grafikus képernyő megadható helyére (a CrtPlus WriteXY eljárásához hasonló). Az első két paramétere a szöveg helye, bal felső csúcsának két koordinátája, harmadik a kiírandó szöveg.

 

A mozgás úgy jön létre, hogy a feltöltött kört (hiszen a két ellipszissugár egyenlő, tehát az ellipszis egy kör) felrajzoljuk egy adott helyen, majd a háttérszínnel (0) újrarajzoljuk, ezáltal eltűnik, léptetjük a középpontot (Inc(X,4)), az új helyen az egészet újra megismételjük. Végül a cikluson kívül még egyszer felrajzoljuk, hogy ne tűnjön el véglegesen. És mozgás egy pillanata:

 

 

Írjunk programot, mely egy céltáblát jelenít meg. A céltáblára lehessen lövéseket leadni bármely billentyű megnyomásával. A lövések helyét kis fillezett körök jelezzék (fehér területen fekete, fekete területen fehér legyen). Lövéskor rövid hangot adjon a program. A lövések helyét véletlenül válassza a program. Számolja a lövések számát és az elért pontokat, és ezeket folyamatosan jelenítse meg a képernyőn. Használjuk az svga256.bgi grafikus drivert, a legnagyobb felbontásban.

 

A feladatot megoldó program listája:

 

Program Celtabla;

Uses NewDelay, Crt, Graph;

Var Gd, Gm, Xm, Ym, Xk, Yk, I, R, T, H: Integer;

    D: Real;

    X, Y: Longint;

    Sz: String;

    Ch: Char;

Begin

  Gd:= InstallUserDriver('svga256',Nil); Gm:=4;

  InitGraph(Gd,Gm,'C:\Tp\Bgi');

  Xm:= GetMaxX; Ym:= GetMaxY;

  Xk:= Xm Div 2; Yk:= Ym Div 2;

 

  SetFillStyle(1,15); Bar(0,0,Xm,Ym);

  SetColor(0); Circle(Xk,Yk,150);

  SetFillStyle(1,0); FloodFill(Xk,Yk,0);

  R:= 0;

  SetColor(15);

  For I:= 1 To 5 Do Begin Inc(R,30); Circle(Xk,Yk,R) End;

  SetColor(0);

  For I:= 1 To 5 Do Begin Inc(R,30); Circle(Xk,Yk,R) End;

  SetTextStyle(0,0,2);

  MoveTo(Xk-10*30-5,Yk-7);

  For I:= 1 To 10 Do

  Begin

    MoveRel(14,0); If I=10 Then MoveRel(6,0);

    Str(I,Sz); If I>5 Then SetColor(15); OutText(Sz);

  End;

  SetColor(0); MoveTo(Xk+11*30-5,Yk-7);

  For I:= 1 To 9 Do

  Begin

    MoveRel(-46,0); Str(I,Sz);

    If I>5 Then SetColor(15); OutText(Sz);

  End;

  SetColor(0); SetTextStyle(0,0,4);

  T:= 0; Str(T,Sz); OutTextXY(30,50,Sz);

  OutTextXY(Xm-150,50,Sz);

 

  Randomize; 

  For I:= 1 To 30 Do

  Begin

    Ch:= Readkey; Sound(1000); Delay(100); NoSound;

    X:= Random(400)+Xk-200; Y:= Random(400)+Yk-200;

    D:= Sqrt(Sqr(X-Xk)+Sqr(Y-Yk));

    If D<150 Then

    Begin SetColor(15); SetFillStyle(1,15) End

    Else

    Begin SetColor(0); SetFillStyle(1,0) End;

    PieSlice(X,Y,0,360,6); SetColor(0); SetFillStyle(1,15);

    Bar(0,0,100,100); Str(I,Sz); OutTextXY(30,50,Sz);

    H:= 10-Round(Int(D/30)); If H<0 Then H:= 0; Inc(T,H);

    Bar(Xm-150,50,Xm,100); Str(T,Sz); OutTextXY(Xm-150,50,Sz);

  End;

  ReadKey;

End.

 

         A program képe 15 lövés után:

 

 

 

 

Ábrázoljuk a grafikus képernyőn a következő függvényeket:

 

y=0.5x+2; (egyenes)

y=x4-6x2+3; (negyedfokú függvény)

(x+6)2+(y-3)2=4; (kör)

y=sin(x). (Sinus görbe)

 

A futási kép:

 

 

A program listája:

 

 

Program Grafikon;

Uses NewDelay, Crt, Graph;

 

Const D=50;

      Dx=0.1;

 

Var Xm,Ym, Xk,Yk, I,J: Integer;

    Sz: String;

    A,B,C, X,Y: Real;

 

Procedure GrInit;

Var Gd,Gm: Integer;

Begin

  Gd:= InstallUserDriver('svga256',Nil); Gm:=4;

  InitGraph(Gd,Gm,'C:\Tp\Bgi');

  If GraphResult<>0 Then Halt;

  Xm:= GetMaxX; Ym:= GetMaxY;

  Xk:= Xm Div 2; Yk:= Ym Div 2;

End;

 

Function PontX(R: Real): Integer;

Begin

  PontX:= Round(Xk+R*D);

End;

 

Function PontY(R: Real): Integer;

Begin

  PontY:= Round(Yk-R*D);

End;

 

Begin

  GrInit;

  SetFillStyle(1,15); Bar(0,0, Xm,Ym);

  SetColor(0);

  Line(0,Yk, Xm,Yk); Line(Xk,0, Xk,Ym);

  MoveTo(Xm-5,Yk-5); LineTo(Xm,Yk); LineTo(Xm-5,Yk+5);

  MoveTo(Xk-5,5); LineTo(Xk,0); LineTo(Xk+5,5);

  Circle(Xk,Yk,4);

  For I:= -10 To 10 Do

  Begin

    Line(Xk+I*D,Yk-4,Xk+I*D,Yk+4); Str(I,Sz);

    If I<0 Then OutTextXY(Xk+I*D-7,Yk+6,Sz);

    If I>0 Then OutTextXY(Xk+I*D-3,Yk+6,Sz)

  End;

  For I:= -7 To 7 Do

  Begin

    Line(Xk-4,Yk-I*D,Xk+4,Yk-I*D); Str(I,Sz);

    If I<0 Then OutTextXY(Xk-22,Yk-I*D-4,Sz);

    If I>0 Then OutTextXY(Xk-14,Yk-I*D-4,Sz);

  End;

  For I:= -10 To 10 Do

  For J:= -7 To 7 Do PutPixel(Xk+I*D,Yk-J*D,0);

 

  SetColor(Red);

  A:= 0.5; B:= 2; {y=0.5x+2}

  X:= -10; MoveTo(PontX(X),PontY(A*X+B));

  Repeat

    X:= X+Dx; Y:= A*X+B; LineTo(PontX(X),PontY(Y));

  Until X>10;

 

  SetColor(Blue); {(x+6)2+(y-3)2=4}

  Circle(PontX(-6),PontY(3),2*D);

 

  SetColor(Black);

  A:= 1; B:= -6; C:= 3; {y=x4-6x2+3}

  X:= -6; MoveTo(PontX(X),PontY(A*X*X*X*X+B*X*X+C));

  Repeat

    X:= X+Dx; Y:= A*X*X*X*X+B*X*X+C;

    LineTo(PontX(X),PontY(Y));

  Until X>6;

 

  {y=sin(x)}

  SetColor(Green);

  X:= -10; MoveTo(PontX(X),PontY(Sin(X)));

  Repeat

    X:= X+Dx; Y:= Sin(X); LineTo(PontX(X),PontY(Y));

  Until X>10;

 

  ReadKey;

  CloseGraph;

End.

 

 

         Írjunk programot, mely a közismert Hanoi tornyai játékot mutatja be grafikus képernyőn. A korongok áthelyezése animációs legyen, azaz a korong induljon el az aktuális helyéről, és a valóságos mozgáshoz hasonlóan, foglalja el az új helyét. (Aki nem ismerné: egy oszlopon egyre csökkenő méretű korongok vannak. További két üres oszlop áll rendelkezésünkre, hogy a korongokat egy másik oszlopra áthelyezzük. Egyszerre csak egy korongot rakhatunk át, és az átrakás során soha nem fordulhat elő, hogy kisebb korongra ráhelyezünk egy nagyobbat.)

 

         A program futásának egy pillanata, ahol kezdetben minden korong az a jelű oszlopon volt, és a 101. lépés után a program le lett állítva:

 

 

         És a program listája:

 

Program Hanoi;

Uses NewDelay, Crt, Graph;

Const Db=12;

Var Mx, My, Gd, Gm: Integer;
    Lsz: Integer;

Type TKor= Object
             FX, FY, FD, FV, FS: Integer;
             Procedure Init(IX, IY, ID, IV, IS: Integer);
             Procedure Show;
             Procedure Hide;
             Procedure MoveRel(DX, DY: Integer);
             Function GetX: Integer;
             Function GetY: Integer;
             Function GetV: Integer;
           End;

Procedure TKor.Init(IX, IY, ID, IV, IS: Integer);
Begin
  FX:= IX; FY:= IY; FD:= ID; FV:= IV; FS:= IS;
End;

Procedure TKor.Show;
Var Ws: String;
Begin
  Bar(FX-FD, FY, FX, FY+FV);
  Bar(FX+Round(0.022*Mx), FY, 

      FX+FD+Round(0.022*Mx), FY+FV);
  SetTextStyle(0,0,1);
  SetColor(6);
  Str(FS, Ws);
  OutTextXY(FX-FD+2,FY+2, Ws);
End;

Procedure TKor.Hide;
Begin
  SetViewPort(FX-FD, FY, FX, FY+FV, ClipOn);
  ClearViewPort;
  SetViewPort(FX+Round(0.022*Mx), FY, 

              FX+FD+Round(0.022*Mx), FY+FV, ClipOn);
  ClearViewPort;
  SetViewPort(0, 0, Mx, My, ClipOff);
End;

Procedure TKor.MoveRel(DX, DY: Integer);
Begin
  Hide; FX:= FX+DX; FY:= FY+DY; Show
End;

Function TKor.GetX: Integer;
Begin
  GetX:=FX;
End;

Function TKor.GetY: Integer;
Begin
  GetY:= FY;
End;

Function TKor.GetV: Integer;
Begin
  GetV:=FV;
End;

Const Ac=0.144; Bc=0.484; Cc=0.824;

Var KorT: Array[1..Db] Of TKor;
    Darab: Array['a'..'c'] Of Byte;

Procedure KorongAtr(N: Byte; F, G: Char);
Var E: Byte;
    Ws: String;
Begin
  If (F='a') And (G='b') Then E:=1;
  If (F='b') And (G='c') Then E:=2;
  If (F='c') And (G='a') Then E:=3;
  If (F='a') And (G='c') Then E:=4;
  If (F='b') And (G='a') Then E:=5;
  If (F='c') And (G='b') Then E:=6;
  While KorT[N].GetY>0.3*My Do KorT[N].MoveRel(0,-1);
  Dec(Darab[F]);
  With KorT[N] Do

  Case E of
      1: While GetX<Bc*Mx Do MoveRel(1,0);
    2,4: While GetX<Cc*Mx Do MoveRel(1,0);
    3,5: While GetX>Ac*Mx Do MoveRel(-1,0);
      6: While GetX>Bc*Mx Do MoveRel(-1,0);
  End;
  While KorT[N].GetY<0.87*My-Darab[G]*1.5*KorT[N].GetV Do
  KorT[N].MoveRel(0,1);
  Inc(Darab[G]);
  Inc(Lsz);
  SetViewPort(Mx-100, 0, Mx, 100, ClipOn);
  ClearViewPort;
  SetViewPort(0, 0, Mx, My, ClipOff);
  Str(Lsz,Ws);
  SetTextStyle(0,0,3);
  OutTextXY(Mx-100,2, Ws);
End;

Procedure ToronyAtr(N: Byte; A, B, C: Char);
Begin
  If N>0 then
  Begin
    ToronyAtr(N-1, A, C, B);
    KorongAtr(N, A, B);
    ToronyAtr(N-1, C, B, A);
    If KeyPressed Then Halt;
  End;
End;

Procedure GrInit;
Var Gd, Gm: integer;
Begin
  DetectGraph(Gd, Gm); 

  InitGraph(Gd, Gm, 'C:\TP\BGI');
  Mx:= GetMaxX; My:= GetMaxY;
End;

Procedure Start;
Var I: Byte; X, Y, D, V, T: Integer; Ch: Char;
Begin
  SetColor(14);
  SetTextStyle(0,0,3);
  OutTextXY(150,10, 'Hanoi tornyai');
  Bar(0,Round(0.9*My),Mx,Round(0.91*My));
  Bar(Round(0.15*Mx),Round(0.4*My),

      Round(0.16*Mx),Round(0.9*My));
  Bar(Round(0.49*Mx),Round(0.4*My),

      Round(0.50*Mx),Round(0.9*My));
  Bar(Round(0.83*Mx),Round(0.4*My),

      Round(0.84*Mx),Round(0.9*My));
  SetColor(15);
  SetTextStyle(0,0,2);
  OutTextXY(Round(0.146*Mx),Round(0.93*My), 'a');
  OutTextXY(Round(0.486*Mx),Round(0.93*My), 'b');
  OutTextXY(Round(0.836*Mx),Round(0.93*My), 'c');
  For I:= 1 To Db Do
  Begin
    V:= Round(0.02*My);
    T:= Round(1.5*V);
    D:= Round((0.02+I*0.01)*Mx);
    X:= Round(0.144*Mx);
    Y:= Round(0.87*My-(Db-I)*T);
    KorT[I].Init(X, Y, D, V, I);
    KorT[I].Show;
  End;
  Darab['a']:= Db;
  For Ch:= 'b' To 'c' Do Darab[Ch]:= 0;
End;

Begin
  GrInit;
  Start;
  Lsz:= 0;
  ToronyAtr(Db, 'a','b','c');
  SetTextStyle(0,0,3);
  OuttextXY(150,120,'Kész');
  Readkey;
  CloseGraph;
End.

 

 

Írjunk programot mely egy négyhengeres Otto-motor működését modellezi. A modellen legyenek szelepek és gyertyák és a megfelelő pillanatban működjenek. Minden henger alatt tüntessük fel, hogy épp melyik fázisban van (Szívás, Sűrítés, Munkaütem vagy Kipufogás).

 

         A futtatás egy pillanata:

 

 

         A program listája:

 

Program Otto;
Uses NewDelay, Crt,CrtPlus, Graph;
Const HSz=4;
Var MX, MY: Integer;
Type Henger= Object
               FX, FY, FD, FS: Real;
               X, Y, D, R, T: Integer;
               Mf: Integer;
               Procedure Init(IX, IY, ID: Real);
               Procedure SetFazis(IS: Real);
               Function GetSzog: Integer;
               Function GetMFazis: Integer;
               Procedure FrameDraw;
               Procedure Show;
             End;

     Control= Object
                HT: Array[1..Hsz] Of Henger;
                F: Integer;
                Procedure Init;

                Procedure Run;
                Procedure Done;
              End;

Procedure Henger.Init(IX, IY, ID: Real);
Begin
  FX:= IX; FY:= IY; FD:= ID;
  X:= Round(FX*MX); Y:= Round(FY*MY); D:= Round(FD*MX);
  R:= Round(0.4*D);
End;

Procedure Henger.SetFazis(IS:Real);
Begin
  FS:= IS;
  T:= Round(R*Sin(FS*Pi/180));
  Case Round(FS) Of
       0..89: Mf:=1;
     90..269: Mf:=2;
    270..449: Mf:=3;
    450..629: Mf:=4;
    630..719: Mf:=1;
  End;
End;

Function Henger.GetSzog:Integer;
Begin
  GetSzog:= Round(FS);
End;

Function Henger.GetMFazis: Integer;
Begin
  GetMFazis:= Mf;
End;

Procedure Henger.FrameDraw;
Begin
  SetWriteMode(0);
  Setcolor(15);
  {henger}
  Moveto(X, Y+2*D);
  LineTo(X, Y);
  LineTo(Round(X+0.05*D), Round(Y-0.05*D));
  Lineto(Round(X+0.95*D), Round(Y-0.05*D));
  LineTo(X+D, Y);
  LineTo(X+D, Y+2*D);
  {gyertya}
  SetFillStyle(1,15);
  Bar(Round(X+0.47*D), Round(Y-0.1*D), Round(X+0.53*D), Y);
  Line(Round(X+0.5*D), Round(Y-0.15*D), Round(X+0.5*D), Y);
  {szelepek}
  SetLineStyle(SolidLn, 0, ThickWidth);
  Line(Round(X+0.1*D), Round(Y-0.05*D),

       Round(X+0.3*D), Round(Y-0.05*D));
  Line(Round(X+0.2*D), Round(Y-0.25*D),

       Round(X+0.2*D), Round(Y-0.05*D));
  Line(Round(X+0.7*D), Round(Y-0.05*D), 

       Round(X+0.9*D), Round(Y-0.05*D));
  Line(Round(X+0.8*D), Round(Y-0.25*D),

       Round(X+0.8*D), Round(Y-0.05*D));
  SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
  {főtengely}
  Circle(Round(X+D*0.5), Y+3*D, R);
End;

Procedure Henger.Show;
Begin
  SetWriteMode(XorPut);
  Rectangle(Round(X+0.02*D), Round(Y+0.1*D+0.5*D+T),
            Round(X+D-0.02*D), Round(Y+0.7*D+0.5*D+T));
  Line(Round(X+D*0.5),Y+3*D,
       Round(X+D*0.5+R*Cos(FS*Pi/180)),

       Round(Y+3*D+R*Sin(FS*Pi/180)));
  Line(Round(X+D*0.5), Round(Y+D*0.7+0.5*D)+T,
       Round(X+D*0.5+R*Cos(FS*Pi/180)),

       Round(Y+3*D+R*Sin(FS*Pi/180)));
  SetWriteMode(0);
  If ((GetSzog-90) Mod 180)=0 Then
  Begin
    {aláírás, szelepek}
    SetViewPort(X, Round(Y+3.5*D), X+D, 

                Round(Y+3.6*D), ClipOn);
    ClearViewPort;
    SetViewPort(0, 0, MX, MY, ClipOff);
    Case GetMFazis of
      1:Begin
          SetViewPort(Round(X+0.1*D),Round(Y-0.25*D),
                      Round(X+0.3*D),Round(Y+0.06*D),ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(Round(X+0.7*D),Round(Y-0.25*D),
                      Round(X+0.9*D),Round(Y+0.06*D),ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(0, 0, MX, MY, ClipOff);
          SetLineStyle(SolidLn, 0, ThickWidth);
          Line(Round(X+0.1*D), Round(Y+0.05*D),
               Round(X+0.3*D), Round(Y+0.05*D));
          Line(Round(X+0.2*D), Round(Y-0.15*D),
               Round(X+0.2*D), Round(Y+0.05*D));
          line(Round(X+0.7*D), Round(Y-0.05*D),
               Round(X+0.9*D), Round(Y-0.05*D));
          line(Round(X+0.8*D), Round(Y-0.25*D),
               Round(X+0.8*D), Round(Y-0.05*D));
          SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
          OutTextXY(Round(X+0.3*D), Round(Y+3.5*D), 'Szívás')
        End;
      2:Begin
          SetViewPort(Round(X+0.1*D), Round(Y-0.25*D),
                      Round(X+0.3*D), Round(Y+0.06*D),ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(0, 0, MX, MY, ClipOff);
          SetLineStyle(SolidLn, 0, ThickWidth);
          Line(Round(X+0.1*D), Round(Y-0.05*D),
               Round(X+0.3*D), Round(Y-0.05*D));
          Line(Round(X+0.2*D), Round(Y-0.25*D),
               Round(X+0.2*D), Round(Y-0.05*D));
          SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
          OutTextXY(Round(X+0.3*D), Round(Y+3.5*D), 'Sűrítés');
        End;
      3:Begin
          OutTextXY(Round(X+0.48*D), Round(Y+0.02*D), '*');
          Sound(700); Delay(30); NoSound;
          SetViewPort(Round(X+0.46*D), Round(Y+0.01*D),
                      Round(X+0.54*D), Round(Y+0.06*D),

                      ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(0, 0, MX, MY, ClipOff);
          OutTextXY(Round(X+0.3*D),

                    Round(Y+3.5*D), 'Munkaütem');
        End;
      4:Begin
          SetViewPort(Round(X+0.1*D), Round(Y-0.25*D),
                      Round(X+0.3*D), Round(Y+0.06*D), ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(Round(X+0.7*D), Round(Y-0.25*D),
                      Round(X+0.9*D), Round(Y+0.06*D), ClipOn);
          ClearViewPort;
          SetViewPort(0, 0, MX, MY, ClipOff);
          SetLineStyle(SolidLn, 0, ThickWidth);
          Line(Round(X+0.1*D), Round(Y-0.05*D),
               Round(X+0.3*D), Round(Y-0.05*D));
          Line(Round(X+0.2*D), Round(Y-0.25*D),
               Round(X+0.2*D), Round(Y-0.05*D));
          Line(Round(X+0.7*D), Round(Y+0.05*D),
               Round(X+0.9*D), Round(Y+0.05*D));
          Line(Round(X+0.8*D), Round(Y-0.15*D),
               Round(X+0.8*D), Round(Y+0.05*D));
          SetLineStyle(SolidLn, 0, NormWidth);
          OutTextXY(Round(X+0.3*D),

                    Round(Y+3.5*D), 'Kipufogás');
        End;
    End;
  End;
End;

Procedure Control.Init;
Const Xt: Array[1..4] Of Real= (0.1,0.3,0.5,0.7);
      Ft: Array[1..4] Of Integer= (0,540,180,360);
Var Gd, Gm, I: Integer;
Begin
  DetectGraph(Gd, Gm); InitGraph(Gd, Gm, 'C:\Tp\bgi');
  MX:= GetMaxX; MY:= GetMaxY;
  For I:= 1 to HSz Do With HT[i] Do
  Begin
    Init(Xt[I],0.1,0.18); F:= Ft[I]; SetFazis(F);

    FrameDraw; Show;
  End;
End;

Procedure Control.Run;
Var Sd, I: Integer;
Begin
  Sd:= 5;
  Repeat
    For I:= 1 To HSz Do With HT[I] do
    Begin
      Show; F:=GetSzog; Inc(F, Sd); F:=F Mod 720;

      SetFazis(F); Show;
    End;
    Delay(12);
  Until keypressed;
End;

Procedure Control.Done;
Begin
  ClearDevice;
  CloseGraph;
End;

Var Ctr: Control;

Begin
  Ctr.Init;
  Ctr.Run;
  Ctr.Done;
End.

 

 

         Írjunk programot, amely a legfontosabb rendező eljárásokat szemlélteti. A számok 0..9. Minden szám egy kártyán legyen látható. A rendezés a grafikus képernyőn megjelenő, a számokat tartalmazó lapok legyenek, és lassan hajtsa végre (a grafika miatt túlságosan egyébként sem gyors) a cseréket, közben számolja és jelenítse meg a lépések számát. A rendezés menüből legyen választható. Lehessen véletlen elrendezést kérni, és ugyanolyan kiindulásból, különböző módszerekkel rendezni, a lépések számának összehasonlíthatósága miatt.

 

         A futási képek:

 

 

 

 

 

Program Rendez;

Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph, Drivers;

Const Sor=210;  {a kártyasor y koord}
      Lk=15;    {a lapok kezdő x koord}
      Db=9;     {a kártyák száma-1}
      Lt=62;    {a lapok távolsága}
      Ls=52;    {a lapok szélessege és magassága}
      Bm=4;     {szám és betűméret}
      Bx=5;     {a szám helye a lapon - x koord}
      By=5;     {a szám helye a lapon - y koord}
      Emp=1;    {a várakozási idő}

Type TLap= Object
             FX, FY, FD, FS: Integer;
             Procedure Init(IX, IY, ID, IS: Integer);
             Procedure Show;
             Procedure Hide;
             Procedure MoveRel(DX, DY: Integer);
             Function GetX:Integer;
             Function GetY:Integer;
             Function GetS:Byte;
           End;

Const MSor: Array[1..10] Of String[30]=
            (' Keverés                      ',
             ' Közvetlen összehasonlítással ',
             ' Buborék módszerrel           ',
             ' Javított buborék módszerrel  ',
             ' Shell rendezés               ',
             ' Kiválasztással               ',
             ' Beszúrással                  ',
             ' Javított beszúrással         ',
             ' Quick rendezéssel            ',
             ' Kilépés a programból         ');

Procedure TLap.Init(IX, IY, ID, IS: Integer);
Begin
  FX:= IX; FY:= IY; FD:= ID; FS:= IS;
End;

Procedure TLap.Show;
Var W: String;
Begin
  Bar(GetX, GetY, GetX+FD, GetY+FD); Str(GetS, W);
  SetTextStyle(0, 0, Bm);
  SetColor(6); OutTextXY(GetX+Bx, FY+By, W);
End;

Procedure TLap.Hide;
Begin
  SetViewPort(GetX, GetY, GetX+FD, GetY+FD, ClipOn);
  ClearViewPort;
  SetViewPort(0, 0, GetMaxX, GetMaxY, ClipOff);
End;

Procedure TLap.Moverel(DX, DY: Integer);
Begin
  Hide; FX:= GetX + DX; FY:= GetY + DY; Show;
End;

Function TLap.GetX:Integer;
Begin
  GetX:= FX;
End;

Function TLap.GetY:Integer;
Begin
  GetY:= FY;
End;

Function TLap.GetS:Byte;
Begin
  GetS:= FS;
End;

Var Mx, My, Sz: Integer;
    Lap: Array[0..Db] Of TLap;
    M, T, P: Array[0..Db] Of Byte;
    I, Mp: Byte;
    Kevert: Boolean;

Procedure Init;
Var Gd, Gm: integer;
Begin
  Gd:= Detect; InitGraph(Gd, Gm, 'C:\Tp\Bgi');
  Mx:= GetMaxX; My:= GetMAxY;
End;

Procedure Lapkepre;
Var I: Byte;
Begin
  ClearDevice;
  For I:= 0 To Db Do Lap[I].Init(I*Lt+Lk, Sor, Ls, P[I]);
  For I:= 0 To Db Do Lap[I].Show;
End;

Procedure Keveres;
Var I, V: Byte;
Begin
  Randomize;
  For I:= 0 To Db Do M[I]:=0;
  For I:= 0 To Db Do
  Begin
    Repeat
      V:= Random(Db+1);
    Until M[V]=0;
    M[V]:= 1;
    T[I]:= V;
  End;
  For I:= 0 To Db Do P[I]:= T[I];
End;

Procedure Csere(A, B: byte);
Var U, V: Integer;
    I: Integer;
Begin
  U:= Lap[A].GetX;
  V:= Lap[B].GetX;

  For I:= 1 To Lt Do
  Begin
    Lap[A].MoveRel(0,-1);
    Lap[B].MoveRel(0, 1);
  End;

  For I:= U to V do
  Begin
    Lap[A].MoveRel( 1,0);
    Lap[B].Moverel(-1,0);
  End;

  For I:= 1 To Lt Do
  Begin
    Lap[A].MoveRel(0, 1);
    Lap[B].MoveRel(0,-1);
  End;
End;

Procedure Jobbra(A: byte);
Var I: Integer;
Begin
  For I:= 1 To Lt Do Lap[A].MoveRel(1,0);
End;

Procedure Le(A: Byte);
Var I: Integer;
Begin
  For I:= 1 To Lt Do Lap[A].MoveRel(0,1);
End;

Procedure Balra(B: Byte);
Var I: Integer;
Begin
  For I:= 1 To Lt do Lap[B].MoveRel(-1,0);
End;

Procedure Fel(B: Byte);
Var I: Integer;
Begin
  For I:=1 To Lt Do Lap[B].MoveRel(0,-1);
End;

Procedure Szamol;
Var Ws: String;
Begin
  Inc(Sz);
  Str(Sz,Ws);
  SetViewPort(0,0,100,100,ClipOn);
  ClearViewPort;
  SetViewPort(0,0,Mx,My,ClipOff);
  OutTextXY(10,10,Ws);
End;

Procedure Kozvetlen;
Var I, J: Byte;
    P: TLap;
Begin
  Sz:= 0;
  For I:= 0 To Db-1 Do For J:=I+1 To Db Do
  If Lap[i].GetS>Lap[j].GetS Then
  Begin
    Csere(I,J);
    P:= Lap[I];
    Lap[I]:= Lap[J];
    Lap[J]:= p;
    Szamol;
    Delay(Emp);
  End;
End;

Procedure Buborek;
Var I, J: Byte;
    P: TLap;
Begin
  Sz:= 0;
  For J:= 0 To Db-1 Do
  For I:= 0 To Db-1 Do
  If Lap[I].GetS>Lap[I+1].GetS Then
  Begin
    Csere(I,I+1);
    P:= Lap[I];
    Lap[I]:= Lap[I+1];
    Lap[I+1]:= P;
    Szamol;
    Delay(Emp);
  End;
End;

Procedure JBuborek;
Var I: Byte;
    VoltCsere: Boolean;
    P: TLap;
Begin
  Sz:= 0;
  While VoltCsere Do
  Begin
    VoltCsere:= False;
    For I:= 0 To Db-1 Do
    If Lap[I].GetS>Lap[I+1].GetS Then
    Begin
      VoltCsere:= True;
      Csere(I,I+1);
      P:= Lap[I];
      Lap[I]:= Lap[I+1];
      Lap[I+1]:= P;
      Szamol;
    End;
    Delay(Emp);
  End;
End;

Procedure Shell;
Var I, G: Byte;
    VoltCsere: Boolean;
    P: TLap;
Begin
  Sz:= 0;
  G:= (Db+1) Div 2;
  Repeat
    Repeat
      VoltCsere:= False;
      For I:=0 To Db-G Do
      If Lap[I].GetS>Lap[I+G].GetS then
      Begin
        Csere(I,I+G);
        P:= Lap[I];
        Lap[I]:= Lap[I+G];
        Lap[I+G]:= P;
        VoltCsere:= True;
        Szamol;
      End;
      Delay(Emp);
    Until Not VoltCsere;
    G:= G Div 2;
  Until G=0;
End;

Procedure Kivalasztas;
Var I, J: integer;
    P: TLap;
    Lk, Lki: byte;
Begin
  Sz:= 0;
  I:= -1;
  While I<Db-1 Do
  Begin
    Lk:= Lap[I+1].GetS; Lki:= I+1;
    For J:= I+1 To db Do If Lap[J].GetS<Lk Then
    Begin
      Lk:= Lap[J].GetS;
      Lki:= J;
    End;
    If I+1<>Lki Then
    Begin
      Csere(I+1,Lki);
      P:= Lap[I+1];
      Lap[I+1]:= Lap[Lki];
      Lap[Lki]:= P;
      Szamol;
    End;
    Inc(I);
    Delay(Emp);
  End;
End;

Procedure Beszuras;
Var I, J, K: Byte;
    P: TLap;
Begin
  Sz:= 0;
  For I:= 1 to Db do
  Begin
    Le(I);
    J:= I;

    {Lineáris keresés}
    While (J>0And (Lap[J-1].GetS>Lap[I].GetS) Do

    Begin
      Jobbra(J-1);
      Balra(I);
      Dec(J);
      Szamol;
    End;
    Fel(I);
    P:= Lap[I];
    For K:=I DownTo J Do Lap[K]:= Lap[K-1];
    Lap[J]:= P;
    Delay(Emp);
  End;
End;

Procedure JBeszuras;
Var I, J, K: Byte;
    P: TLap;
    Ah, Fh, M: Byte;
Begin
  Sz:= 0;
  For I:= 1 To Db Do
  Begin
    Le(I); Ah:= 0; Fh:= I-1; J:= I;
    if Lap[I].GetS<Lap[Fh].GetS Then
    Begin
      Repeat              {Bináris keresés}
        M:= (Ah+Fh) Div 2;
        If Lap[M].GetS>=Lap[I].GetS Then Fh:= M Else Ah:= M+1;
      Until Ah=Fh;
      While J>Fh  do
      Begin
        Jobbra(J-1);
        Balra(I);
        Dec(J);
        Szamol;
      End;
    End;
    Fel(I); P:= Lap[I];
    For K:=I DownTo J Do Lap[K]:= Lap[K-1];
    Lap[J]:= P;
    delay(Emp);
  End;
End;

Procedure Quick(Ki, Vi: Integer);
Var A, F :integer;
    K: integer;
    P: TLap;
Begin
  A:= Ki;
  F:= Vi;
  K:= Lap[(Ki+Vi) Div 2].GetS;
  Repeat
    While Lap[A].GetS<K Do Inc(A);
    While Lap[F].GetS>K Do Dec(F);
    If A<=F Then
    Begin
      If A<F Then
      Begin
        Csere(A, F);
        P:= Lap[A];
        Lap[A]:= Lap[F];
        Lap[F]:= P;
        Szamol;
        Delay(Emp);
      end;
      Inc(A);
      Dec(F);
    End;
  Until A>F;
  If KI<F Then Quick(Ki,F);
  If A<Vi Then Quick(A,Vi);
End;

Begin
  Szinek(1,0);
  ClrScr;
  ShowMouse;
  InitEvents;
  Mp:= 1;
  Repeat
    If Mp=0 Then Mp:= 1;
    Ablak(7,0,23,5,56,16,True,'Menü');
    For I:= 1 To 10 Do WriteXY(25,5+I,MSor[I]);
    Mp:= Menu(7,0,Green,25,6,30,10,Mp);
    Case Mp Of
       1:Begin

           Init; Keveres; Lapkepre; Varj;

           CloseGraph; Kevert:=True 

         End;
       2:If Kevert Then
         Begin
           Init; Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Közvetlen'); Varj;
           Kozvetlen;

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       3:If Kevert Then
         Begin
           Init; Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Buborék'); Varj;
           Buborek;

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       4:If Kevert Then
         Begin
           Init; 

           Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Jav.Buborék'); Varj;
           JBuborek;

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       5:If Kevert Then
         Begin
           Init; Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Shell'); Varj;
           Shell; 

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       6:If Kevert Then
         Begin
           Init; 

           Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Kiválasztás'); Varj;
           Kivalasztas;

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       7:If Kevert Then
         Begin
           Init; Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Beszúrás'); Varj;
           Beszuras;

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       8:If Kevert Then
         Begin
           Init; 

           Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Jav.Beszúrás'); Varj;
           JBeszuras; 

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
       9:If Kevert Then
         Begin
           Init; 

           Lapkepre; OutTextXY(180,10,'Quick'); Varj; Sz:= 0;
           Quick(0, Db);

           OutTextXY(240,400,'Kész'); Varj; CloseGraph;
         End;
      10:Begin Szinek(0,7); ClrScr; Halt End;
    End;
    Szinek(1,0); ClrScr;
    ShowMouse;
  Until False;
End.

 

 

Írjunk grafikus analóg órát megjelenítő programot. Mutassa a másodperceket, napokat, legyen digitális része is, és másodpercenként „ketyegő” hangot adjon.

 

Program Rolex;

Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph, Dos;

Type Datum= Record

              Ev, Ho, Nap, NapNev: Word;

            End;

     Ido=   Record

              Ora, Perc, MPerc, SzMPerc: Word;

            End;

 

Var RDatum, UDatum: Datum;

    RIdo, UIdo: Ido;

    Ws, S: String;

    Xm, Ym, Xk, Yk: Integer;

Var Start: Boolean;

Procedure GrInit(Gi: Integer);

Var Gd, Gm: Integer;

Begin

  DetectGraph(Gd, Gm);

  Gm:= Gi;

  InitGraph(Gd,Gm,'C:\Tp\Bgi');

  Xm:= GetMaxX; Ym:= GetMaxY; Xk:= Xm Div 2; Yk:= Ym Div 2;

End;

Procedure Kep;

Var I: Integer;

Begin

  SetRGBPalette(0,20,40,63); {Világoskék}

  SetFillStyle(1,0); Bar(0,0,Xm,Ym);

 

  SetRGBPalette(1,0,0,0); {Fekete}

  SetColor(1);

  SetLineStyle(0,0,2);

  Circle(Xk,Yk,Yk-2);

  Line(Xk - Yk, Round(0.44*Ym),Xk - Yk, Round(0.56*Ym));

  Line(Xk + Yk, Round(0.44*Ym),Xk + Yk, Round(0.56*Ym));

  Line(Xk - Round(0.42*Ym), 0, Xk - Yk, Round(0.44*Ym));

  Line(Xk + Round(0.42*Ym), 0, Xk + Yk, Round(0.44*Ym));

  Line(Xk - Round(0.42*Ym), Ym, Xk - Yk, Round(0.56*Ym));

  Line(Xk + Round(0.42*Ym), Ym, Xk + Yk, Round(0.56*Ym));

  Line(Xk - Round(0.42*Ym), 0, Xk + Round(0.42*Ym), 0);

  Line(Xk - Round(0.42*Ym), Ym, Xk + Round(0.42*Ym), Ym);

 

  SetLineStyle(0,0,1);

  Circle(Xk, Yk, Round(0.44*Ym));

  Circle(Xk, Yk, Round(0.42*Ym));

 

  SetRGBPalette(2,63,48,0);  {Óarany}

  SetColor(2);

  SetFillStyle(1,2);

  FloodFill(Xk - Round(0.45*Ym), Yk, 1);

 

  SetRGBPalette(3,63,63,0); {Citromsárga}

  SetColor(3);

  SetFillStyle(1,3);

  FloodFill(Xk - Round(0.43*Ym), Yk, 1);

 

  SetRGBPalette(4,0,0,30);  {Sötétkék}

  SetColor(4);

  SetFillStyle(1,4);

  FloodFill(Xk, Yk, 1);

 

  SetRGBPalette(5,63,63,63);  {Fehér}

  SetColor(5);

  Circle(Xk, Yk, Round(0.4*Ym));

 

  SetRGBPalette(7,55,55,55); {Világosszürke}

  SetColor(7);

  SetFillStyle(1,7);

  FloodFill(Xk - Round(0.41*Ym), 3, 1);

 

  SetColor(3);

  SetLineStyle(0,0,1);

  For I:= 1 To 180 Do

  Line(Xk + Round(0.44*(Ym+2)*Cos(2*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.44*(Ym+2)*Sin(2*i*pi/180)),

       Xk + Round(0.50*(Ym-8)*Cos(2*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.50*(Ym-8)*Sin(2*i*pi/180)));

 

  SetColor(5);

  SetLineStyle(0,0,1);

  For I:= 1 To 60 Do

  Line(Xk + Round(0.40*(Ym+3)*Cos(6*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.40*(Ym+3)*Sin(6*i*pi/180)),

       Xk + Round(0.42*(Ym-3)*Cos(6*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.42*(Ym-3)*Sin(6*i*pi/180)));

 

  SetLineStyle(0,0,3);

  For I:= 1 To 12 Do

  Line(Xk + Round(0.33*(Ym+3)*Cos(30*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.33*(Ym+3)*Sin(30*i*pi/180)),

       Xk + Round(0.40*(Ym-3)*Cos(30*i*pi/180)),

       Yk + Round(0.40*(Ym-3)*Sin(30*i*pi/180)));

 

  SetColor(1);

  SetLineStyle(0,0,3);

  Line(Round(0.65*Xm), Round(0.45*Ym), Round(0.65*Xm), Round(0.55*Ym));

  Line(Round(0.75*Xm), Round(0.45*Ym), Round(0.75*Xm), Round(0.55*Ym));

 

  Ellipse(Round(0.7*Xm),Round(0.535*Ym),60,120,Round(0.1*Xm),Round(0.1*Ym));

  Ellipse(Round(0.7*Xm),Round(0.465*Ym),240,300,Round(0.1*Xm),Round(0.1*Ym));

 

  SetFillStyle(1,0);

  FloodFill(Round(0.7*Xm), Yk,1);

 

  SetColor(5); {Szövegek}

  SetTextStyle(0,0,3);

  OutTextXY(Round(0.41*Xm), Round(0.33*Ym), 'ROLEX');

  SetTextStyle(0,0,1);

  OutTextXY(Round(0.445*Xm), Round(0.40*Ym), 'IC-QUARTZ');

  OutTextXY(Round(0.36*Xm), Round(0.66*Ym), 'Created by Turbo-Pascal');

  OutTextXY(Round(0.408*Xm), Round(0.70*Ym), 'GM Software Inc.');

  SetLineStyle(0,0,1); SetColor(2); Circle(Xk, Yk, Round(0.01*Ym));

 

  {Nap}

  SetColor(1);

  Str(UDatum.Nap,ws);

  If Length(Ws)=1 Then Ws:='0'+Ws;

  SetTextStyle(0,0,4); OutTextXY(Round(0.65*Xm),Round(0.475*Ym), Ws);

 

End;

Procedure Ora;

Begin

  RDatum:=UDatum; With UDatum Do GetDate(Ev, Ho, Nap, NapNev);

  RIdo:=UIdo; With UIdo Do GetTime(Ora, Perc, MPerc, SzMPerc);

  If UIdo.MPerc<>RIdo.MPerc Then With UIdo Do

  Begin

    SetColor(6);

    If Not Start Then       {Analóg}

    With RIdo Do

    Begin

      SetLineStyle(0,0,1);

      Line(Xk - Round(0.06*Ym*Sin(MPerc*6*Pi/180)),

           Yk + Round(0.06*Ym*Cos(MPerc*6*Pi/180)),

           Xk + Round(0.40*Ym*Sin(MPerc*6*Pi/180)),

           Yk - Round(0.40*Ym*Cos(MPerc*6*Pi/180)));

      SetLineStyle(0,0,3);

      Line(Xk, Yk, Xk + Round(0.32*Ym*Sin((Perc*6+MPerc/10)*Pi/180)),

                   Yk - Round(0.32*Ym*Cos((Perc*6+MPerc/10)*Pi/180)));

      SetLineStyle(0,0,3);

      Line(Xk, Yk, Xk + Round(0.24*Ym*Sin((Ora*30+Perc/2)*Pi/180)),

                   Yk - Round(0.24*Ym*Cos((Ora*30+Perc/2)*Pi/180)));

    End

    Else Start:= False;

    With UIdo Do

    Begin

      SetLineStyle(0,0,1);

      Line(Xk - Round(0.06*Ym*Sin(MPerc*6*Pi/180)),

           Yk + Round(0.06*Ym*Cos(MPerc*6*Pi/180)),

           Xk + Round(0.40*Ym*Sin(MPerc*6*Pi/180)),

           Yk - Round(0.40*Ym*Cos(MPerc*6*Pi/180)));

      SetLineStyle(0,0,3);

      Line(Xk ,Yk, Xk + Round(0.32*Ym*Sin((Perc*6+MPerc/10)*Pi/180)),

                   Yk - Round(0.32*Ym*Cos((Perc*6+MPerc/10)*Pi/180)));

      SetLineStyle(0,0,3);

      Line(Xk, Yk, Xk + Round(0.24*Ym*Sin((Ora*30+Perc/2)*Pi/180)),

                   Yk - Round(0.24*Ym*Cos((Ora*30+Perc/2)*Pi/180)));

 

      SetFillStyle(0,1);

      Bar(Round(0.66*Xm), Round(0.474*Ym),

          Round(0.73*Xm), Round(0.52*Ym));

      SetColor(1);

      Str(UDatum.Nap,ws);

      If Length(Ws)=1 Then Ws:='0'+Ws;

      SetTextStyle(0,0,4);

      OutTextXY(Round(0.65*Xm),Round(0.475*Ym), Ws);

    End;

    {Digitális}

    S:=''; Str(Ora, Ws); If Ora<10 Then Ws:='0'+Ws; S:=Ws+':';

    Str(Perc, Ws); If Perc<10 Then Ws:='0'+Ws; S:=S+WS+':';

    Str(MPerc, WS); If MPerc<10 Then Ws:='0'+Ws; S:=S+WS;

    SetColor(0);

    Bar(Round(0.39*Xm), Round(0.74*Ym), Round(0.61*Xm), Round(0.79*Ym));

    Setcolor(4); SetTextStyle(0,0,2);

    OutTextXY(Round(0.403*Xm),Round(0.75*Ym), S);

    SetColor(6); Sound(6000);delay(5);Nosound;

  End;

End;

Begin

  With UDatum Do GetDate(Ev, Ho, Nap, NapNev);

  With UIdo Do GetTime(Ora, Perc, MPerc, SzMPerc);

  GrInit(2);

  Kep; SetWriteMode(XORPut);Start:= True;

  Repeat Ora Until Keypressed;

End.

 

 

 

Sztereó

 

         Ezen a lapon a térnek síkban (képernyőn) történő ábrázolására mutatunk néhány programot. Az alapja a projekció, azaz testek megatározó pontjainak a síkra történő vetítése. Minden programban valamilyen egyszerű test, térbeli mozgást végez.

 

A projekció mellett a tér érzékeltetését kétféle módon oldjuk majd meg. Az első esetben a test nem átlátszó, a térbeliséget a láthatósággal valósítjuk meg, így miközben az ábrázolás egyszerű projekció, ennek ellenére szemünk hajlandó térbeliséget kölcsönözni a látványnak.

 

Második esetben a testek átlátszók, úgynevezett dróthálós megjelenítésűek, viszont kettős projekciót hajtunk végre, külön-külön a két szem számára, ezeket a vetületeket különböző színekkel fogjuk megrajzolni és a sztereóhatást színes (térhatású képek, filmek nézésére alkalmas kétszínű) szemüveggel fogjuk elérni.

 

         Először nézzük az egy centrumú projekciót. Ennek szemléltetésére egy rajzot nézhetünk meg, mely Turbo Pascal-ban készült, grafikus képernyőre:

 

 

         Másodjára a két középpontú (a két szemnek megfelelő távolságú) projekciót tekinthetjük meg egy, az előzőhöz hasonló ábrán.

 

 

         Az előző ábrákon található, a vetítéseket létrehozó összefüggések a programjainkban megtalálhatóak. Szükségünk van még a mozgáshoz a vektorok térbeli transzformációs mátrixára, valamint a konvex testek felületének láthatóságát meghatározó vektoriális szorzatra. A programokban előforduló testek: 9 alapélű kettős gúla (egy csiszolt gyémánthoz hasonló, némi jóindulattal), az öt szabályos test (tetraéder, kocka, oktaéder, ikozaéder, dodekaéder), valamint az egyköpenyű hiperboloid és a hiperbolikus paraboloid.

 

         Nézzünk az első lehetőségre egy programot. Egy futtatási képe:

 

 

         Ennek a programnak a listája:

 

Program GrGula;
Uses NewDelay,Crt, Graph;

Const c  = 260; 
      t  = 50; 
      a  = 10; 
      qx = 15; 
      qy = 11;
      n = 9;
      Cs = n+2; 
      Lc = 3; 
      Ls = 2*n;


Type Vekt   = Array[1..3] Of Real;
     Csucsok= Array[1..Cs] Of Vekt;
     Lapok  = Array[1..Ls,1..Lc] Of Byte;

Const Al : Integer=   2;
      Be : Integer=   0;
      Ga : Integer=   1;

Var Mx, My: Integer;
    Kx, Ky: Integer;
    Page  : Word;
    Test:  Csucsok;
    TestL: Lapok;
    S: Longint;

Procedure GrInit;
Var Gd, Gm: Integer;
Begin
  DetectGraph(Gd, Gm); Gm:= 1; InitGraph(Gd, Gm, 'c:\Tp\Bgi');
  Mx:= GetMaxX; Kx:= Mx Div 2; My:= GetMaxY; Ky:= My Div 2;
End;

Procedure Gula;
Var i: Byte;
Begin
  Test[1,1]:=0; Test[1,2]:=0; Test[1,3]:=a;
  For i:=0 to n-1 do
  Begin
    Test[i+2,1]:=a*Cos(i*360/n*Pi/180);
    Test[i+2,2]:=a*Sin(i*360/n*Pi/180);
    Test[i+2,3]:=0;
  End;
  Test[n+2,1]:=0; Test[n+2,2]:=0; Test[n+2,3]:=-a/3;

  For i:=1 to n-1 Do
  Begin
    TestL[i,1]:=1;
    TestL[i,2]:=i+1;
    TestL[i,3]:=i+2;
  End;
  TestL[n,1]:=1; TestL[n,2]:=n+1; TestL[n,3]:=2;

  For i:=n+1 to 2*n-1 Do
  Begin
    TestL[i,1]:=n+2;
    TestL[i,2]:=i-n+2;
    TestL[i,3]:=i-n+1;
  End;
  TestL[2*n,1]:=n+2; TestL[2*n,2]:=2; TestL[2*n,3]:=n+1;

End;

Procedure Forgatas;
Var i: Byte;
    Px, Py, Pz: Real;
    SinAl, CosAl, SinBe, CosBe, SinGa, CosGa: Real;
Begin
  Inc(S); If S Mod 100=0 Then
  Begin
    Al:= Al+Random(2)-1;
    Be:= Be+Random(2)-1;
    Ga:= Ga+Random(2)-1;
    If Abs(Al)>4 Then Al:= 2;
    If Abs(Be)>2 Then Be:= 0;
    If Abs(Ga)>3 Then Ga:= 1;
  End;
  SinAl:= Sin(Al*pi/180); CosAl:= Cos(Al*pi/180);
  SinBe:= Sin(Be*pi/180); CosBe:= Cos(Be*pi/180);
  SinGa:= Sin(Ga*pi/180); CosGa:= Cos(Ga*pi/180);
  For i:= 1 To Cs Do
  Begin
    Px:= Test[i,1]*CosBe*CosGa-

         Test[i,2]*CosBe*SinGa+Test[i,3]*SinBe;

    Py:= Test[i,1]*(CosAl*SinGa+SinAl*SinBe*CosGa)+
         Test[i,2]*(CosAl*CosGa-SinAl*SinBe*SinGa)-
         Test[i,3]*SinAl*CosBe;

    Pz:= Test[i,1]*(SinAl*SinGa-CosAl*SinBe*CosGa)+
         Test[i,2]*(SinAl*CosGa+CosAl*SinBe*SinGa)+
         Test[i,3]*CosAl*CosBe;

    Test[i,1]:= Px;
    Test[i,2]:= Py;
    Test[i,3]:= Pz;
  End;
End;

Procedure Vetites;
Var Kp: Array[1..Lc+1] Of PointType;
    i, j: Byte;
    s, k1, k2: Vekt;
    CosDe: Real;
  Procedure VektSzor(a, b: Vekt; Var s: Vekt);
  Begin
    s[1]:= a[2]*b[3]-a[3]*b[2];
    s[2]:= a[3]*b[1]-a[1]*b[3];
    s[3]:= a[1]*b[2]-a[2]*b[1];
  End;

  Procedure VektKul(a, b: Vekt; Var k: Vekt);
  Begin
    k[1]:= a[1]-b[1];
    k[2]:= a[2]-b[2];
    k[3]:= a[3]-b[3];
  End;

Begin
  SetActivePage(Page);
  ClearDevice;
  For I:= 1 To Ls Do
  Begin
    For J:= 1 To Lc Do
    Begin
      If j = 1 Then
      Begin
        Kp[Lc+1].x:= Round(Kx + c * Test[TestL[i,j],1] * qx/
                        (c - t - Test[TestL[i,j],3]));
        Kp[Lc+1].y:= Round(Ky - c * Test[TestL[i,j],2] * qy/
                        (c - t - Test[TestL[i,j],3]));
      End;
      Kp[j].x:= Round(Kx + c * Test[TestL[i,j],1] * qx/
                      (c - t - Test[TestL[i,j],3]));
      Kp[j].y:= Round(Ky - c * Test[TestL[i,j],2] * qy/
                      (c - t - Test[TestL[i,j],3]));
    End;
    If Kp[1].x*(Kp[2].y-Kp[3].y)+
       Kp[2].x*(Kp[3].y-Kp[1].y)+
       Kp[3].x*(Kp[1].y-Kp[2].y)<0 Then
    Begin
      SetFillStyle(1,i+1);
      FillPoly(3, Kp);
    End;
  End;
  SetVisualPage(Page);
  Page:=1-Page;
End;

Var p: array[1..Lc] of PointType;
Begin
  GrInit;
  Delay(1500);
  Gula;
  Page:=0;
  Repeat
    Vetites;
    Forgatas;
    While ((Port[$3DA] And 8) <> 8) Do;
  Until KeyPressed;
End.

 

Térjünk át a második lehetőségre. A kétszínű megjelenítéshez szükség van egy segédprogramra, mert a megfelelő hatás elérése érdekében, a két képernyő színt és a szemüveg két színét össze kell illeszteni. Erre lesz alkalmas a Színválasztó program. A szemüveget a képernyőre kell helyezni, az alatta elhelyezkedő, vele azonos színű vonalat nem szabad látni, az ellentétes színű vonalat pedig feketének (ez jelenti az összehangolást, majd a beállítás RGB értékeit be kell írni a SetRGBPalette eljárás hívásába, paraméterekként).

 

 

 

 

 

         A színeket beállító program listája:

 

Program Szinek;
Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph;
Var Mx, My:Integer;
    R, G, B: Byte;
    Ch: Char;
    S: String;

Procedure GrInit;
Var Gd, Gm: Integer;
Begin
  DetectGraph(Gd,Gm);
  InitGraph(Gd,Gm,'C:\Tp\Bgi');
End;

Begin
  GrInit; Mx:= GetMaxX; My:= GetMaxY;

  SetRGBPalette(0,63,63,63);
  SetFillStyle(1,0);
  Bar(0,0,Mx,My);
  SetTextStyle(0,0,2);
  SetColor(2);
  MoveTo(Round(0.05*Mx),Round(0.9*My));
  OutText('Red: F1,F2 Green: F3,F4 Blue: F5,F6');
  Repeat
    SetFillStyle(1,0);
    Bar(Round(0.2*Mx),Round(0.1*My),
        Round(0.8*Mx),Round(0.2*My));
    SetColor(2);
    MoveTo(Round(0.25*Mx),Round(0.1*My));
    Str(R,S); OutText('R: '+S);
    MoveTo(Round(0.45*Mx),Round(0.1*My));
    Str(G,S); OutText('G: '+S);
    MoveTo(Round(0.65*Mx),Round(0.1*My));
    Str(B,S); OutText('B: '+S);
    SetRGBPalette(1,R,G,B);
    SetColor(1);
    SetFillStyle(1,1);
    Bar(Round(0.25*Mx),Round(0.25*My),
        Round(0.75*Mx),Round(0.75*My));
    Line(Round(0.2*Mx),Round(0.25*My),
         Round(0.2*Mx),Round(0.75*My));
    Line(Round(0.25*Mx),Round(0.8*My),
         Round(0.75*Mx),Round(0.8*My));
    Ch:= ReadKey;
    If Ch = #0 Then
    Begin
      Ch:= ReadKey;
      Case Ch Of
        #59: If R>0 Then Dec(R);
        #60: If R<63 Then Inc(R);
        #61: If G>0 Then Dec(G);
        #62: If G<63 Then Inc(G);
        #63: If B>0 Then Dec(B);
        #64: If B<63 Then Inc(B);
      End;
    End;
  Until Ch= #27;
  CloseGraph;
End.

 

Nyilvánvaló, hogy az IMAX által kínált 3D-s filmek, és a nemrég megjelent Avatar korában az így vázolt látvány igen szerény, de a dróthálós, kétszínű megjelenítésben a lényeg benne van (külön készül rajz a két szemnek, és agyunkban összeáll térhatású képpé), és csak ezt szeretné bemutatni, ez az egyszerű program.

 

         Néhány futási képet nézzünk meg a dróthálós megjelenítésű programból.  A menü:

 

 

         Az oktaéder:

 

 

         Az ikozaéder:

 

 

         Az egyköpenyű hiperboloid:

 

 

         A program egy, a geometriai elemeket tartalmazó UST nevű Unit-ot használ. Ennek és a programnak a listája:

 

Unit UST;
Interface

Uses
      Graph;
Const
      KS= 25;
      KM= 18;
      KT= 100;
      ST= 3.5;
      HSzin= 7;
      JSzin= 3;
      BSzin= 4;
Type
     Vektor= Array[1..3] Of Real;
Var
    Kx, Ky: Integer;
    H, S  : Vektor;
    A, B  : Vektor;
    DX, DY, DZ: Real;
    DAl, DBe, DGa: Real;
    I     : Integer;
    N     : Integer;


     Procedure Forgato(Var Z:Vektor;U,F:Vektor);
     Procedure LinKep(Var H, S: Vektor; V, W: Vektor; JSzin, Bszin: Byte);
     Procedure Init;

Implementation

Procedure Forgato(Var Z:Vektor;U,F:Vektor);
Begin
  Z[1]:=U[1]*Cos(F[2])*Cos(F[3])-U[2]*Cos(F[2])*Sin(F[3])+U[3]*Sin(F[2]);

  Z[2]:=U[1]*(Cos(F[1])*Sin(F[3])+Sin(F[1])*Sin(F[2])*Cos(F[3]))
       +U[2]*(Cos(F[1])*Cos(F[3])-Sin(F[1])*Sin(F[2])*Sin(F[3]))
       -U[3]*Sin(F[1])*Cos(F[2]);

  Z[3]:=U[1]*(Sin(F[1])*Sin(F[3])-Cos(F[1])*Sin(F[2])*Cos(F[3]))
       +U[2]*(Sin(F[1])*Cos(F[3])+Cos(F[1])*Sin(F[2])*Sin(F[3]))
       +U[3]*Cos(F[1])*Cos(F[2]);
end;

Procedure LinKep(Var H, S: Vektor; V, W: Vektor; JSzin, Bszin: Byte);
Var VJX, VJY, VBX, VBY, WJX, WJY, WBX, WBY: Integer;
Begin
  Forgato(V,V,S);
  Forgato(W,W,S);

  VJX:=Round((KT*(KS+V[1]+H[1])+(V[3]+H[3])*(KS-ST))/(KT+V[3]+H[3])*Kx/Ks);
  VJY:=Round((KT*(KM-V[2]-H[2])+(V[3]+H[3])*KM)/(KT+V[3]+H[3])*KY/KM);
  VBX:=Round((KT*(KS+V[1]+H[1])+(V[3]+H[3])*(KS+ST))/(KT+V[3]+H[3])*Kx/Ks);
  VBY:=Round((KT*(KM-V[2]-H[2])+(V[3]+H[3])*KM)/(KT+V[3]+H[3])*KY/KM);

  WJX:=Round((KT*(KS+W[1]+H[1])+(W[3]+H[3])*(KS-ST))/(KT+W[3]+H[3])*Kx/Ks);
  WJY:=Round((KT*(KM-W[2]-H[2])+(W[3]+H[3])*KM)/(KT+W[3]+H[3])*KY/KM);
  WBX:=Round((KT*(KS+W[1]+H[1])+(W[3]+H[3])*(KS+ST))/(KT+W[3]+H[3])*Kx/Ks);
  WBY:=Round((KT*(KM-W[2]-H[2])+(W[3]+H[3])*KM)/(KT+W[3]+H[3])*KY/KM);

  SetColor(JSzin); Line(VJX,VJY,WJX,WJY);
  SetColor(BSzin); Line(VBX,VBY,WBX,WBY);

End;

Procedure Init;
Var Gd, Gm: Integer;
Begin
  DetectGraph(Gd, Gm); InitGraph(Gd, Gm, 'C:\Tp\Bin');
  Kx:= Round(GetMaxX/2);
  Ky:= Round(GetMaxY/2);
  SetColor(JSzin);
  SetRGBPalette(JSzin, 0, 45, 4);
  SetColor(BSzin);
  SetRGBPalette(BSzin, 47, 13, 0);
  SetBkColor(HSzin);
  ClearDevice;
End;

End.

 

                A program listája:

 

Program StOk;
Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph, UST;
Const MaxI= 200;
      MPont:Array[1..8] Of String[25]=
      (' Tetra
éder               ',
       ' Kocka                   ',
       ' Okta
éder                ',
       ' Dodeka
éder              ',
       ' Ikoza
éder               ',
       ' Egyk
öpenyű hiperboloid  ',
       ' Hiperbolikus paraboloid ',
       ' Kil
épés a programból    ');
Var AT, BT: Array[1..MaxI] Of Vektor;
    MP: Byte;

Procedure Kezdet;
Begin
  H[1]:= 0; H[2]:= 0; H[3]:= -40;
  S[1]:= 0; S[2]:= 0; S[3]:= 0;

  DX:= 0.07; DY:= 0.05; DZ:=0.03;
  DAl:= 0.05; DBe:= 0.03; DGa:= 0.02;
End;

Procedure Mozgas;
Begin
  H[1]:= H[1]+DX;  If (H[1]<-8)  Or (H[1]>8)   Then DX:=-DX;
  H[2]:= H[2]+DY;  If (H[2]<-8)  Or (H[2]>8)   Then DY:=-DY;
  H[3]:= H[3]+DZ;  If (H[3]<-50) Or (H[3]>-10) Then DZ:=-DZ;

  S[1]:= S[1]+DAl;
  S[2]:= S[2]+DBe;
  S[3]:= S[3]+DGa;
End;

Procedure EgykopenyuHip;
Var P     : Real;
    Ra, Rf: Real;
    Ma, Mf: Real;
    Ds, IM: Integer;
Begin
  Ra:= 4; Rf:= 2;
  Ma:= -3; Mf:= 3;
  P:= 2;
  Ds:=20; IM:= 19;
  N:=0;
  For I:=1 To IM Do
  Begin
    A[1]:=Rf*Cos(I*Ds*Pi/180+P);
    A[2]:=Mf;
    A[3]:=Rf*Sin(I*Ds*Pi/180+P);
    B[1]:=Ra*Cos(I*Ds*Pi/180);
    B[2]:=Ma;
    B[3]:=Ra*Sin(I*Ds*Pi/180);
    Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

    B[1]:=Rf*Cos((I+1)*Ds*Pi/180+P);
    B[2]:=Mf;
    B[3]:=Rf*Sin((I+1)*Ds*Pi/180+P);
    Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

    A[1]:=Ra*Cos(I*Ds*Pi/180);
    A[2]:=Ma;
    A[3]:=Ra*Sin(I*Ds*Pi/180);
    B[1]:=Ra*Cos((I+1)*Ds*Pi/180);
    B[2]:=Ma;
    B[3]:=Ra*Sin((I+1)*Ds*Pi/180);
    Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  End;

End;

Procedure HipPar;
Begin
  N:=0;
  For I:=0 To 15 Do
  Begin
    A[1]:=-6; A[2]:=0; A[3]:=6-I*0.8;
    B[1]:= 6; B[2]:=6-I*0.8; B[3]:=0;
    Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  End;
  A[1]:=-6; A[2]:=0; A[3]:=6;
  B[1]:=-6; B[2]:=0; B[3]:=6-I*0.8;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  A[1]:= 6; A[2]:=6; A[3]:=0;
  B[1]:= 6; B[2]:=6-I*0.8; B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
End;

Procedure Oktaeder;
Const E=5;
Begin
  N:=0;
  A[1]:=E;A[2]:=0;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=E;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=E;A[3]:=0;
  B[1]:=-E;B[2]:=0;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=0;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=-E;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-E;A[3]:=0;
  B[1]:=E;B[2]:=0;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=0;A[3]:=E;
  B[1]:=0;B[2]:=E;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=E;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=0;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=0;A[3]:=-E;
  B[1]:=0;B[2]:=-E;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-E;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=0;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=0;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=0;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=0;A[3]:=-E;
  B[1]:=-E;B[2]:=0;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;


  A[1]:=-E;A[2]:=0;A[3]:=0;
  B[1]:=0;B[2]:=0;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=0;A[3]:=E;
  B[1]:=E;B[2]:=0;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
End;

Procedure Kocka;
Const E=3;
Begin
  n:=0;
  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=-E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=-E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=-E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=-E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=-E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=-E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=E;A[3]:=-E;
  B[1]:=-E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
End;


Procedure Tetraeder;
Const E=3;
Begin
  N:=0;
  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=-E;A[3]:=E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=-E;B[3]:=E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=E;A[2]:=E;A[3]:=E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=-E;A[3]:=E;
  B[1]:=-E;B[2]:=E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-E;A[2]:=E;A[3]:=-E;
  B[1]:=E;B[2]:=-E;B[3]:=-E;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

End;


Procedure Ikozaeder;
Const E=6;
Var R, X, Y, V, Z, U, T: Real;
Begin
  R:= E*SQRT(2*(5+SQRT(5)))/4;
  X:= E*SQRT((5+SQRT(5))/10);
  Y:= E*SQRT((5-SQRT(5))/10);
  Z:= E*SQRT((5+2*SQRT(5))/20);
  U:= E*SQRT(1/(10+2*SQRT(5)));
  V:= E*SQRT((5+2*SQRT(5))/(10+2*SQRT(5)));
  T:= R-Y;

  N:=0;
  A[1]:=X;A[2]:=T;A[3]:=0;
  B[1]:=U;B[2]:=T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=V;
  B[1]:=-Z;B[2]:=T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=E/2;
  B[1]:=-Z;B[2]:=T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=-E/2;
  B[1]:=U;B[2]:=T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=-V;
  B[1]:=X;B[2]:=T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=R;A[3]:=0;
  B[1]:=X;B[2]:=T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=R;A[3]:=0;
  B[1]:=U;B[2]:=T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=R;A[3]:=0;
  B[1]:=-Z;B[2]:=T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=R;A[3]:=0;
  B[1]:=-Z;B[2]:=T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=R;A[3]:=0;
  B[1]:=U;B[2]:=T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;


  A[1]:=-X;A[2]:=-T;A[3]:=0;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U;A[2]:=-T;A[3]:=V;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=Z;A[2]:=-T;A[3]:=E/2;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=Z;A[2]:=-T;A[3]:=-E/2;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U;A[2]:=-T;A[3]:=-V;
  B[1]:=-X;B[2]:=-T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-R;A[3]:=0;
  B[1]:=-X;B[2]:=-T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-R;A[3]:=0;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-R;A[3]:=0;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-R;A[3]:=0;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=0;A[2]:=-R;A[3]:=0;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;  A[1]:=X;A[2]:=T;A[3]:=0;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=X;A[2]:=T;A[3]:=0;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=V;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=V;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=E/2;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=E/2;
  B[1]:=-X;B[2]:=-T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=-E/2;
  B[1]:=-X;B[2]:=-T;B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z;A[2]:=T;A[3]:=-E/2;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=-V;
  B[1]:=-U;B[2]:=-T;B[3]:=-V;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U;A[2]:=T;A[3]:=-V;
  B[1]:=Z;B[2]:=-T;B[3]:=-E/2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

End;

Procedure Dodekaeder;
Const E=3;
Var X, Y, Z, U, U1, U2, V, V1, V2, R, R1, R2, P, Q: Real;
Begin
  X:= E*SQRT((5+SQRT(5))/10);
  Z:=E*SQRT((5+2*SQRT(5))/20);
  R:= E/2*SQRT((25+11*SQRT(5))/10);
  R1:= R*(3-SQRT(5));
  R2:= R*(SQRT(5)-1);
  Y:= R*(SQRT(5)-2);
  P:= SQRT(E*E-R1*R1);
  Q:= SQRT((X+Z)*(X+Z)-R2*R2);
  U:= E*SQRT(1/(10+2*SQRT(5)));
  U1:= U*(X+P)/X;
  U2:= Z*(X+P)/X;
  V:= E*SQRT((5+2*SQRT(5))/(10+2*SQRT(5)));
  V1:= V*(X+P)/X;
  V2:= E*(P+X)/2/X;

  N:=0;
  A[1]:=0;A[2]:=0;A[3]:=0;B[1]:=0;B[2]:=0;B[3]:=0;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;

  A[1]:=X;A[2]:=R;A[3]:=0;B[1]:=U;B[2]:=R;B[3]:=V;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;
  A[1]:=U;A[2]:=R;A[3]:=V;B[1]:=-Z;B[2]:=R;B[3]:=E/2;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;
  A[1]:=-Z;A[2]:=R;A[3]:=E/2;B[1]:=-Z;B[2]:=R;B[3]:=-E/2;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;
  A[1]:=-Z;A[2]:=R;A[3]:=-E/2;B[1]:=U;B[2]:=R;B[3]:=-V;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;
  A[1]:=U;A[2]:=R;A[3]:=-V;B[1]:=X;B[2]:=R;B[3]:=0;Inc(N);AT[N]:=A;BT[N]:=B;


  A[1]:=X; A[2]:=R; A[3]:=0;
  B[1]:=X+P; B[2]:=Y; B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U; A[2]:=R; A[3]:=V;
  B[1]:=U1; B[2]:=Y; B[3]:=V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z; A[2]:=R; A[3]:=E/2;
  B[1]:=-U2; B[2]:=Y; B[3]:=V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-Z; A[2]:=R; A[3]:=-E/2;
  B[1]:=-U2; B[2]:=Y; B[3]:=-V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U; A[2]:=R; A[3]:=-V;
  B[1]:=U1; B[2]:=Y; B[3]:=-V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=Z; A[2]:=-R; A[3]:=-E/2;B[1]:=Z; B[2]:=-R; B[3]:=E/2;Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  A[1]:=Z; A[2]:=-R; A[3]:=E/2;B[1]:=-U; B[2]:=-R; B[3]:=V;Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  A[1]:=-U; A[2]:=-R; A[3]:=V;B[1]:=-X; B[2]:=-R; B[3]:=0;Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  A[1]:=-X; A[2]:=-R; A[3]:=0;B[1]:=-U; B[2]:=-R; B[3]:=-V;Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;
  A[1]:=-U; A[2]:=-R; A[3]:=-V;B[1]:=Z; B[2]:=-R; B[3]:=-E/2;Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=Z; A[2]:=-R; A[3]:=-E/2;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=-V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=Z; A[2]:=-R; A[3]:=E/2;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U; A[2]:=-R; A[3]:=V;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-X; A[2]:=-R; A[3]:=0;
  B[1]:=-X-P; B[2]:=-Y; B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U; A[2]:=-R; A[3]:=-V;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=-V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;


  A[1]:=X+P; A[2]:=Y; A[3]:=0;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=-V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=X+P; A[2]:=Y; A[3]:=0;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U1; A[2]:=Y; A[3]:=V1;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U1; A[2]:=Y; A[3]:=V1;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U2; A[2]:=Y; A[3]:=V2;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U2; A[2]:=Y; A[3]:=V2;
  B[1]:=-X-P; B[2]:=-Y; B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U2; A[2]:=Y; A[3]:=-V2;
  B[1]:=-X-P; B[2]:=-Y; B[3]:=0;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=-U2; A[2]:=Y; A[3]:=-V2;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=-V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U1; A[2]:=Y; A[3]:=-V1;
  B[1]:=-U1; B[2]:=-Y; B[3]:=-V1;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

  A[1]:=U1; A[2]:=Y; A[3]:=-V1;
  B[1]:=U2; B[2]:=-Y; B[3]:=-V2;
  Inc(N); AT[N]:=A; BT[N]:=B;

End;

Begin
  MP:=1;
  Repeat
    Szinek(1,14);
    ClrScr;
    Ablak(7,0,24,4,52,13,true,'Menü');
    For I:=1 To 8 Do WriteXY(26,4+I,MPont[i]);
    MP:=Menu(7,0,2,26,5,25,8,MP);
    Case Mp Of
      1:Tetraeder;
      2:Kocka;
      3:Oktaeder;
      4:Dodekaeder;
      5:Ikozaeder;
      6:EgykopenyuHip;
      7:HipPar;
      8:Halt;
    End;
    Init;Kezdet;
    Repeat
      Mozgas;
      For I:=1 To N Do LinKep(H,S,AT[I],BT[I],JSzin,BSzin);
      Delay(100);
      ClearDevice;
    Until KeyPressed;
    CloseGraph;
    While keypressed do readkey;
    If MP=0 Then MP:=1;
  Until False;
End.

 

 

Írjunk programot, mely a Naprendszert szemlélteti. A bolygók együttállásból (északról) induljanak, pályájuk legyen ellipszis, a Naptól mért távolságoknak nem kell a valósággal arányosnak lenni. A bolygók mérete némileg tükrözze a nagysági viszonyúkat, relatív keringési idejük viszont a valóságot jól tükrözze. A bolygók különböző színűek legyenek, egyezzen meg a pályájuk színével. A Föld kék, a Mars vörös legyen. A Nap és a Jupiter sárga.

 

            Egy lehetséges megvalósítás futási képe:

 

 

            A program listája:

 

Program Bolygok;

 

Uses NewDelay, Crt, CrtPlus, Graph;

 

Const A: Real= 0.3;

      Uc: Byte= 0;

 

Var Xk, Yk: Integer;

 

Type TBolygo= Object

       FRn, FRk, FKi, Fr: LongInt;

       FFi: Real;

       FC: Byte;

       Procedure Init(IRn, IRk, IKi, Ir: LongInt; IFi: Real; IC: Byte);

       Function GetKis: Integer;

       Function GetNagy: Integer;

       Procedure Hely;

       Procedure Show;

       Procedure Hide;

       Procedure Mozgas;

       Private

       Fx, Fy: Integer;

     End;

 

     TControl= Object

       Nap, Mercur, Venus, Fold, Mars, Jupiter,

       Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto: TBolygo;

       Procedure Init;

       Procedure Run;

       Procedure Done;

     End;

 

Procedure TBolygo.Init(IRn, IRk, IKi, Ir: LongInt; IFi: Real; IC: Byte);

Begin

  FRn:= IRn;  {Nagy sugár}

  FRk:= IRk;  {Kis sugár}

  FKi:= IKi;  {Keringési idő}

  Fr:=  Ir;   {A bolygó sugara}

  FFi:= IFi;  {Kezdő fázis}

  FC:=  IC;   {A bolygó színe}

End;

 

Function TBolygo.GetKis: Integer;

Begin

  GetKis:= Round(A*FRk);

End;

 

Function TBolygo.GetNagy: Integer;

Begin

  GetNagy:= FRn;

End;

 

Procedure TBolygo.Hely;

Begin

  Fx:= Xk+Round(FRn*Cos(FFi*Pi/180));

  Fy:= Yk-Round(A*FRk*Sin(FFi*Pi/180));

End;

 

Procedure TBolygo.Show;

Begin

  Hely; SetColor(FC); SetFillStyle(1,Fc); FillEllipse(Fx, Fy, Fr, Fr);

End;

 

Procedure TBolygo.Hide;

Begin

  Hely; SetColor(Uc); SetFillStyle(1,Uc); FillEllipse(Fx, Fy, Fr, Fr);

End;

 

Procedure TBolygo.Mozgas;

Begin

  Hide; FFi:= FFi+360/FKi; Show;

End;

 

Procedure TControl.Init;

Var Gd, Gm: Integer;

Begin

  Gd:= InstallUserDriver('svga256',Nil); Gm:= 4; InitGraph(Gd,Gm,'');

  Xk:= GetMaxX Div 2; Yk:= GetMaxY Div 2; SetFillStyle(1,Uc);

  Bar(0,0, GetMaxX, GetMaxY);

  SetColor(15); OutTextXY(Xk-50,0,'Naprendszer');

  Nap.Init     (  0,  0,    0, 7, 0,14); Nap.Show;

    SetColor(14); OutTextXY(Xk+12,Yk-3,'Nap');

  Mercur.Init  ( 61, 55,   88, 2, 90, 12);

    SetColor(12); OutTextXY(Xk-10,Yk+Mercur.GetKis+5,'Mercur');

  Venus.Init   (110,106,  224, 2, 90, 11);

    SetColor(11); OutTextXY(Xk-10,Yk+Venus.GetKis+5,'Venus');

  Fold.Init    (155,145,  365, 3, 90, 9);

    SetColor(9); OutTextXY(Xk-10,Yk+Fold.GetKis+5,'Fold');

  Mars.Init    (230,226,  684, 2, 90, 4);

    SetColor(4); OutTextXY(Xk-10,Yk+Mars.GetKis+5,'Mars');

  Jupiter.Init (290,280, 4330, 4, 90, 14);

    SetColor(14); OutTextXY(Xk-10,Yk+Jupiter.GetKis+5,'Jupiter');

  Saturnus.Init(350,340,10752, 4, 90, 9);

    SetColor(9); OutTextXY(Xk-10,Yk+Saturnus.GetKis+5,'Saturnus');

  Uranus.Init  (400,390,30660, 3, 90, 10);

    SetColor(10); OutTextXY(Xk-10,Yk+Uranus.GetKis+5,'Uranus');

  Neptunus.Init(450,440,60225, 2, 90, 11);

    SetColor(11); OutTextXY(Xk-10,Yk+Neptunus.GetKis+5,'Neptunus');

  Pluto.Init   (500,490,90520, 2, 90, 2);

    SetColor(2); OutTextXY(Xk-10,Yk+Pluto.GetKis+5,'Pluto');

End;

 

Procedure TControl.Run;

Begin

  Repeat

    SetColor(6);  With Mercur Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360,  GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(3);  With Venus Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(9);  With Fold Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(5);  With Mars Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(7);  With Jupiter Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(8);  With Saturnus Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(1);  With Uranus Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(7);  With Neptunus Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

    SetColor(8);  With Pluto Do

    Begin Mozgas; Ellipse(Xk, Yk, 0, 360, GetNagy, GetKis) End;

  Until KeyPressed;

End;

 

Procedure TControl.Done;

Begin

  ClearDevice; CloseGraph;

End;

 

Var Control: TControl;

 

Begin

  Control.Init;

  Control.Run;

  Control.Done;

End.

 

 

Készítsük el a következő zászlót:

 

 

Írjunk programot, amely egy stadion képét jeleníti meg.

 

            Például így: