SZAKDOLGOZAT

 

 

Görbe Mihály

 

 

I

 

 

Kossuth Lajos Tudományegyetem

Matematika Intézete

 

 

A GLOBÁLIS DIFFERENCIÁLGEOMETRIA NÉHÁNY

ALAPFOGALMA

 

 

Készítette:                                                                               Témavezető:

Görbe Mihály                                                                         Szilasi József

v.évf. mat-fiz. szakos h.

 

 

Debrecen

1977

 

 

II

 

 

Köszönetet mondok Szilasi József tanársegéd úrnak szakdolgozatom elkészítése során nyújtott segítségéért.

 

 

III

 

 

Előszó

 

 

Ebben a dolgozatban – alapfogalmainak tárgyalása révén – bevezetést kívánunk nyújtani a globális differenciálgeometriába.

 

Célunk a differenciálható sokaság definíciójának megadásán túlmenően, hogy foglalkozzunk a sokaság érintőterével, érintőnyalábjával, továbbá az, hogy a Riemann sokaság és Finsler sokaság definiálásával alapot nyújtsunk a metrikus differenciálgeometriai terek tárgyalásához.

 

Az első fejezetben, mely bevezető jellegű, az Rn halmaz euklideszi, affin és differenciálható struktúrájával foglalkozunk, mintegy szemléleti előkészítésként a következő fejezetek számára.

 

A második részben a bevezetésben megismert differenciálható struktúra messzemenő, a differenciálgeometria számára kielégítő általánosítását tárgyaljuk. Így jutunk a differenciálható sokaság fogalmához. Definiáljuk továbbá a függvények és leképezések differenciálhatóságát.

 

Az utolsó két fejezetben további globális alapfogalmakat definiálunk, úgymint: érintővektor, érintőtér, vektormező, derivációk, érintőnyaláb, principális nyaláb, Riemann sokaság, Finsler sokaság.

 

A dolgozatban szereplő fogalmak megértéséhez nélkülözhetetlen a topológia, lineáris algebra, algebra, analízis, elemi geometria alapvető fogalmainak ismerete, melyet a továbbiakban fel is tételezünk.

 

 

IV

 

 

Tartalom

 

 

I. Bezetés                                                                                                          1.

1. Az n-dimenziós euklideszi tér                                                                          2.

2. Az affin tér                                                                                                      8.

3. A lineáris tér                                                                                                   9.

4. Az euklideszi, affin és lineáris tér kapcsolata                                                    10.

5. A Vn differenciálható struktúrája                                                                      13.

 

II. Differenciálható sokaságok                                                                       17.

1. A differenciálható sokaság                                                                               18.

2. A differenciálható függvény és a lokális koordinátarendszer                               23.

3. Differenciálható leképezések, differenciálható görbék                                        27.

 

III. Érintővektorok                                                                                          30.

1. Az érintővektor                                                                                               31.

2. Az érintőtér                                                                                                     32.

3. Vektormezők, derivációk                                                                                 35.

4. Az érintő nyaláb                                                                                              41.

5. A principális nyaláb                                                                                         43.

 

IV. Riemann sokaság                                                                                       45.

1. A Riemann sokaság                                                                                        46.

2. Finsler sokaság                                                                                               49.

 

Felhasznált irodalom                                                                                       50.

 

 

1. oldal

 

 

I. Bevezetés

 

 

Ebben az előkészítő fejezetben különféle, egymással szoros kapcsolatban lévő struktúrákkal látjuk el az

 

 

halmazt, melyet a rendezett valós számennesek halmazának nevezünk.

 

Így jutunk az euklideszi térhez, amely valamennyi további meggondolásunk kiindulópontjául szolgál. Ezen kívül Rn -et topológikus térré tesszük, és ezen differenciálható struktúrát adunk meg. Ez utóbbi konstrukció a következő fejezetben messzemenő általánosítást nyer. Röviden, csak az eredmények közlésével foglalkozunk a Vn érintőterével, valamint az Rn -en adott különböző struktúrák kapcsolatával.

 

 

2. oldal

 

 

1. Az n-dimenziós euklideszi tér

 

 

Ebben a részben az n-dimenziós euklideszi térrel foglalkozunk, melynek fontosságát misem bizonyítja jobban, mint az, hogy a továbbiakban vizsgálataink során végig szerepet játszik. Foglalkozunk továbbá az ezen a téren adott függvények differenciálhatóságával, s megemlítjük az inverz függvény tételt.

 

1. Tétel: Legyen Rn a rendezett valós számennesek halmaza. Ha

 

 

akkor a

 

 

függvény az Rn metrikája.

 

1. Definíció: Az (Rn, d) = En  metrikus teret n-dimenziós euklideszi térnek nevezzük. Az Rn halmaz p = (p1, p2,…, pn) elemét az En tér pontjának, a p1, p2,…, pn számokat a p pont koordinátáinak nevezzük.

 

Az En teret tegyük topológikus térré a d metrika által indukált topológiával.

 

2. Definíció: Az En tér olyan önmagára való  homeomorfizmusát, mely a tér két pontjának a távolságát invariánsan hagyja, azaz

 

 

igaz minden  -re, az En tér egy mozgásának nevezzük. Az En tér mozgásainak halmaza csoportot alkot, melyet E(n) -nel fogunk jelölni

 

Ezen definíciók alapján az euklideszi geometria teljes egészében felépíthető, eredményei tárgyalhatók.

 

 

3. oldal

 

 

3. Definíció: Legyen  és . Legyen

 

 

Ezekkel a vektortér műveletekkel az Rn egy n-dimenziós vektortér az R felett. Ilyen esetben En elemeit vektoroknak is tekinthetjük.   

 

4. Definíció: Legyen a p = (p1, p2,…, pn) az En egy pontja. Legyen xi(p) = pi (i = 1, 2,…, n). Az x1, x2,…, xn az En -nek folytonos függvényei, melyet koordinátafüggvényeknek nevezünk. Az (x1, x2,…, xn) függvényennest pedig az En standard koordinátarendszerének hívjuk.

 

         Most az En -en definiált függvények differenciálhatóságával foglalkozunk.

 

5. Definíció: Legyen az f = f(x1(p), x2(p),…, xn(p)) függvény az En egy U nyílt halmazán definiálva és legyen . Legyen q  a 0 = (0, 0,…, 0) pont környezetében. Ha az f(p+q) - f(p) különbség

 

 

alakban írható, ahol Ai egy q -tól független konstans, C(q) pedig a q egy olyan függvénye, hogy  esetén a , akkor azt mondjuk, hogy az f függvény a p -ben totálisan differenciálható.

 

 

4. oldal

 

 

2. Tétel: Ha az f függvény totálisan differenciálható a p pontban, akkor minden xi változója szerint is differenciálható és

 

.

 

6. Definíció: Ha az f függvény az  minden pontjában totálisan differenciálható, akkor az f az U-n totálisan differenciálható.

 

7. Definíció: Legyen f egy, az En egy U nyílt halmazán definiált függvény. Ha az f az U minden pontjában minden xi változója szerint differenciálható és ezen

 

 

parciális deriváltak az U folytonos függvényei, akkor f -et folytonosan deriválható függvénynek, vagy C1 osztályú függvénynek nevezzük.

 

8. Definíció: Legyen f egy, az En egy nyílt halmazán definiált függvény. Ha az r olyan pozitív egész szám, hogy az f -nek az U minden pontjában az r -ed rendű

 

    ( )

 

parciális deriváltak mind léteznek és az U -n folytonosak, akkor f -et r -szeresen folytonosan differenciálható függvénynek, vagy Cr osztályú függvénynek nevezzük.

 

 

5. oldal

 

 

9. Definíció: Ha az En egy U nyílt részhalmazán értelmezett f függvény minden pozitív r egész esetén Cr osztályú, akkor  C osztályú függvénynek nevezzük.

 

A folytonos függvényeket az előzőek szerint joggal C0 osztályú függvényeknek nevezhetjük.

 

10. Definíció: Ha az f az  C  osztályú függvénye és minden -ra a

 

hatványsor abszolút konvergens és egyenletesen konvergál az f(x1, x2,…, xn)-hez a p egy elég kis környezetében, ahol

 

 

akkor  f -et analitikus függvénynek, vagy  osztályú függvénynek nevezzük.

 

11. Definíció: Legyen φ az En U nyílt halmazának egy En -be való leképezése. Legyen

 

 

Ekkor minden φi egy U -n definiált függvény. Ha minden φi  Cr osztályú, akkor azt mondjuk, hogy φ egy Cr osztályú leképezés.

 

12. Definíció: Ha a φ az En U nyílt halmazának egy C1 osztályú leképezése En-re, akkor minden  pontra és  vektorra létezik a

 

 

6. oldal

 

 

határérték és egyenlő

 

 -val.

 

Ezt a határértéket ()p(v)-vel jelöljük és a φ leképezés p -beli v irányra vett deriváltjának nevezzük.

 

A ()p : v → ()p (v) megfeleltetés az En vektortérnek egy lineáris leképezése az Em vektortérre. Így

 

 

Ha az En és Em vektorait oszlopvektoroknak írjuk, akkor

 

 

ahol

 

  (i = 1, 2, …, m)

 

Jelöljük a

 

 

m x n -es mátrixot ()p -vel. Ezt a φ leképezés p -beli Jacobi mátrixának nevezzük. Ha m=n, akkor a ()p négyzetes mátrix, és determinánsa:

 

 

7. oldal

 

 

 

Melyet a φ leképezés p -beli Jacobi determinánsának nevezünk.

 

13. Definíció: Legyen φ az En egy U nyílt halmazának az En egy V nyílt részhalmazára való egy-egyértelmű leképezése. Ha a φ és φ-1 is Cr osztályú leképezés, akkor φ -t Cr osztályú diffeomorf leképezésnek nevezzük.

 

Egy C0 osztályú diffeomorf leképezés nyilván csak homeomorf leképezés.

 

3. Tétel: (Inverz függvény tétel) Legyen φ az En egy U nyílt halmazának az En -be való Cr (1≤r≤∞) osztályú leképezése. Ha a φ leképezésnek a Jacobi determinánsa az U egy p0 pontjában nem zérus, akkor a φ az En p0 pontja egy környezetének az En egy φ(p0) pontja környezetére való Cr diffeomorfizmusa, azaz létezik a p0 -nak és a φ(p0) -nak egy olyan U0  illetve V0 környezete, hogy ha a φ -t megszorítjuk az U0 -ra, akkor a φ az U0 -nak V0 -ra való Cr diffeomorfizmusa.

 

 

8. oldal

 

 

2. Az affin tér

 

 

1. Definíció: Vegyük az (Rn, d) = En n-dimenziós euklideszi teret. Tekintsünk el a tér metrikájától, de tartsuk meg a d által indukált topológiát, az egyenes és a párhuzamosság fogalmát. Ekkor az An -nel jelölt n-dimenziós affin térhez jutunk.

 

         Az An n-dimenziós affin térben beszélhetünk folytonosságról, egyenesekről és azok párhuzamosságáról, de nem beszélhetünk két pont távolságáról.

 

2. Definíció: Az An egy olyan önmagára való homeomorfizmusát, mely egyeneseknek egyeneseket feleltetnek meg, az An tér affinitásának nevezzük. Az An affinitásainak halmaza csoportot alkot, melyet A(n) -nel fogunk jelölni.

 

 

9. oldal

 

 

3. A lineáris tér

 

 

1. Definíció: Vegyük az En teret és rajta a d metrikája által indukált topológiát, majd tekintsünk el a d metrikától. Az Rn vektortér erre a topológiára nézve topológikus vektortér. Ezt a topológikus vektorteret n-dimenziós lineáris térnek nevezzük és Vn -el jelöljük.

 

2. Definíció: A Vn topológikus vektortérnek olyan önmagára való

 

£: VnVn

 

homeomorfizmusát, mely a Vn vektortér műveleteit változatlanul hagyja, azaz

 

 

a Vn egy nemszinguláris lineáris transzformációjának nevezzük. A Vn nemszinguláris transzformációinak halmaza csoportot alkot, melyet általános lineáris csoportnak nevezünk és GL(n) -el jelölünk.

 

 

10. oldal

 

 

4. Az euklideszi, affin és lineáris tér kapcsolata

 

 

1. Definíció: Legyen . Azt fogjuk mondani a Vn -nek az En -re való  homeomorfizmusáról, mely kielégíti a  feltételt, hogy a Vn -et a  ponthoz kapcsolja.

 

A definícióban szereplő  homeomorfizmus révén a Vn additív csoportja az En -en úgy hat, mint egy homeomorfizmus csoport, azaz a

 

,

 

az En olyan homeomorfizmusai, amelyek kielégítik a  relációt. Ha ez a homeomorfizmus csoport E(n) -beli elemekből áll, akkor ezeket a homeomorfizmusokat az En transzlációinak nevezzük. Egy ilyen kapcsolatot létesítő  homeomorfizmusról azt mondjuk, hogy a Vn -et affin módon kapcsolja az En p pontjához. Azt is mondhatjuk, hogy ebben az esetben a Vn identifikálva (azonosítva) van En -nel. Ha a  és  affin módon kapcsolja a Vn -et az En -hez, akkor a  a Vn -nek egy nemszinguláris lineáris transzformációja.

 

2. Definíció: Ha

 

 

esetén létezik olyan  nemszinguláris lineáris transzformáció, hogy

 

 

11. oldal

 

 

 

akkor azt mondjuk, hogy  és ekvivalensek.

 

Tekintsük a  homeomorfizmusoknak az előző ekvivalencia relációra nézve az ekvivalencia osztályait. Legyenek  és  egy osztályban. Akkor és csak akkor identifikálja a  a Vn -et En -nel, ha  is azt teszi, s ekkor a  és a   az En ugyanazon transzláció csoportját határozza meg. Így az identifikáció lényegileg egyértelmű, hiszen csak egyetlen ekvivalencia osztálybeli homeomorfizmusok révén jöhet létre.

 

Tétel: Kapcsolja a  homeomorfizmusok egy {} családja a Vn -et affin módon az En pontjaihoz, azaz minden  -hez létezik egy olyan {} -beli homeomorfizmus, hogy az a Vn -et affin módon kapcsolja az  En -beli p ponthoz. Ha a   egy mozgás, akkor a

 

 

minden  -re egy nemszinguláris lineáris transzformáció.

 

Ebben a részben tárgyalt tételek és definiciók mindegyike megfogalmazható úgy is, hogy az En -et An -el, E(n) -et A(n) -el (mozgást affinitással) cseréljük ki. Az így nyert állítások a Vn és An kapcsolatát tükrözik.

 

A fejezet célja az volt, hogy rámutasson a Vn -nek az euklideszi illetve affin struktúrákkal való kapcsolatára. Elmondhatjuk tehát, hogy a Vn hozzácsatolható En (ill. An) -hez oly módon, hogy az En egy mozgása (ill. az An egy affinítása) a Vn -nek egy nemszinguláris lineáris transzformációját indukálják. Ezáltal az An mozgásainak (ill. az An affinitásainak) tulajdonságai a Vn lineáris transzformációiban tükröződnek.

 

Azokat a tulajdonságokat, amelyek a mozgáscsoporttal szemben invariánsak metrikus vagy mozgás-invariánsoknak, azokat pedig, amelyek az affinitások csoportjával szemben invariánsak affin invariánsoknak nevezzük.

 

Röviden a továbbiakban azt is mondhatjuk, hogy az identifikálás révén a Vn -et euklideszi illetve affin struktúrával láttuk el.

 

 

13. oldal

 

 

5. A Vn differenciálható struktúrája

 

 

Legyen a Vn identifikálva az En -nel a  homeomorfizmus segítségével. Ha  , akkor a  -ben szereplő  számokat az a koordinátáinak nevezzük. Definiáljuk a  segítségével a Vn -en értelmezett függvények és leképezések differenciálhatóságát a következőképpen:

 

1. Definíció: Legyen U a Vn -nek egy nyílt halmaza. Azt mondjuk, hogy az

 

f : U → R

 

függvény differenciálható az U -n, ha az

 

 

függvény a  minden pontjában rendelkezik a q1, q2, …, qn koordináták szerinti parciális deriváltakkal tetszőleges rendben.

 

Ez a definíció független a  homeomorfizmus megválasztásától.

 

2. Definíció: Legyen U és Vn -nek egy nyílt halmaza és tekintsük a  leképezést. Azt mondjuk, hogy a  leképezés az U -n differenciálható, minden olyan g függvény esetén, amely differenciálható Vm -nek valamely W nyílt halmazán, a  függvény differenciálható  -n.

 

 

14. oldal

 

 

Ha a  egy olyan bijektív, differenciálható leképezés, melynek  inverze is differenciálható, akkor  -t diffeomorfizmusnak nevezzük. A diffeomorfizmusok a differenciálható függvények halmazát invariánsan hagyják. A Vn diffeomorfizmusai csoportot alkotnak.

 

Ha részletesen megvizsgálnánk azt a problémát, hogy miként lehet a Vn -et az En pontjaihoz – az előző részben tárgyaltak mintájára – hozzákapcsolni olymódon, hogy az En egy diffeomorfizmusa a Vn egy nemszinguláris lineáris transzformációját indukálják, azt kapnánk, hogy ez nem lehetséges. Általában egy vektortérben a differeciálható leképezéseknek csak egy pont környezetében való, tehát lokális viselkedése tükröződhet.

 

Annak a vektortérnek a definiálására térünk most rá, amelyben a diffeomorfizmus egy nem szinguláris lineáris transzformációt indukál, ez lesz a Vn érintőtere.

 

3. Definíció: Legyen I = (-1, 1). A  differenciálható leképezést a Vn egy differenciálható görbéjének nevezzük. Ha , akkor azt mondjuk, hogy a  átmegy a v -n.

 

Legyen . Legyen G a v -n átmenő differenciálható görbék halmaza, F a v környezetében definiált differenciálható függvények halmaza. Ha , , akkor  a t -nek differenciálható függvénye, ha t elegendően kicsi. Legyen . Két G -beli  és  görbét ekvivalensnek mondjuk, ha

 

 

15. oldal

 

 

 

igaz minden -re. Hasonlóan: két F -beli f1 és f2 függvényt ekvivalensnek mondunk, ha

 

 

igaz minden  -re.

 

4. Definíció: A G -nek az előző ekvivalencia relációra vonatkozó ekvivalencia osztályait a Vn v -beli érintővektorainak, s ezek összességét a Vn v -beli érintőterének nevezzük és Tv(Vn) -vel jelöljük.

 

5. Definíció: Az F -nek az előző ekvivalencia relációra vonatkozó ekvivalencia osztályait v -beli differenciáloknak vagy duális érintővektoroknak, ezek összességét v -beli duális érintőtérnek nevezzük és  -vel jelöljük. (A differenciálokat df -vel is fogjuk jelölni.)

 

A Tv(Vn) és  vektorterek egymás duálisai és dimenziójuk n.

 

         Az -t a  görbe érintővektorának nevezzük, ha  az

 

 

relációt teljesíti.

 

Legyen  az U -nak a Vn -be való leképezése, akkor  egy  -re illeszkedő görbe. (ábra)

 

 

16. oldal

 

 

 

 

Legyen

 

érintővektora) ≡ a  érintővektora.

 

Ekkor a

 

 

egy lineáris leképezés lesz a v -beli és  -beli érintőterek között. Ehhez hasonlóan  és  duális érintőterek között is differenciálható egy

 

 

leképezés, mely szintén lineáris.

 

A  és  lesznek azok a lineáris leképezések, melyekben megfigyelhetők a  leképezés tulajdonságai. Általában, ha a  egy diffeomorfizmus, akkor a  és  nemszinguláris lineáris transzformációk.

 

Mivel a Vn mozgásai és affinitásai egyben diffeomorfizmusok is, megállapítható, hogy a Vn differenciálható struktúrája bővebb mint az affin, és az bővebb mint az euklideszi struktúrája.

 

 

17. oldal

 

 

II. Differenciálható sokaságok

 

 

Ebben a fejezetben az előző fejezet általánosításaként, egy topológikus téren, méghozzá Hausdorff-féle topológikus téren fogunk differenciálható struktúrát definiálni, így jutunk a differenciálható sokaság fogalmához. Láthatjuk majd, hogy ez a fogalomalkotás mennyire segíti a topológikus terünkön definiált függvények differenciálhatóságának definícióját. Ez a segítség bizonyos egyértelműségben és függetlenségben jelentkezik majd. Ebben a fejezetben tárgyaljuk a leképezések differenciálhatóságát is.

 

 

18. oldal

 

 

1. A differenciálható sokaság

 

 

1. Definíció: Legyen M egy Hausdorff-féle topológikus tér. Ha az M minden pontjának létezik olyan környezete, mely homeomorf az En egy nyílt halmazával, akkor az M -et n-dimenziós topológikus sokaságnak nevezzük.

 

2. Definíció: Legyen az M egy n-dimenziós topológikus sokaság. Legyen az U az M -nek egy olyan nyílt halmaza, hogy a

 

 

leképezés egy homeomorfizmus, ahol az E az En egy nyílt halmaza. Ekkor a  párt az M egy koordináta környezetének nevezzük.

 

3. Definíció: Legyen az M egy n-dimenziós topológikus sokaság és legyen  egy koordináta környezete. Ha a p az U -nak egy pontja, akkor  az En egy pontját jelenti, azaz a  egy valós számennes. Jelöljük a  i -edik koordinátáját xi(p) -vel. Ekkor

 

 

a.) Mivel a  folytonos leképezés, minden xi az U -n egy valósértékű folytonos függvény.

 

 

19. oldal

 

 

b.) Mivel a  egy-egyértelmű leképezés,  esetén abból, hogy xi(p)=xi(q) (i = 1, 2, …, n), az következik, hogy p=q. Így az U minden p pontja egyértelműen meghatároz egy (x1(p), x2(p), …, xn(p)) valós számennest.

 

Ha a p az U egy pontja, akkor az (x1(p), x2(p), …, xn(p)) valós számennest a p pont  koordináta környezetére vonatkozó lokális koordinátáinak nevezzük.

 

Az U xi, (i = 1, 2, …, n) valós folytonos függvényeit koordinátafüggvényeknek, az ezekből álló (x1, x2, …, xn) függvényennest az  lokális koordinátarendszerének nevezzük.

 

(Összegezve: az U halmaz egy p pontjának az  koordinátakörnyezetre vonatkozó lokális koordinátái egyenlők a  En -beli koordinátáival.)

 

Megjegyezzük, hogy a lokális jelző arra utal, hogy koordináták az M -nek csak egy nyílt részhalmazán vannak bevezetve. Csak akkor adható meg egy olyan lokális koordinátarendszer, mely a teljes M -en definiálva van, ha az M homeomorf az En egy nyílt halmazával, azaz magával az En -nel. Nyilvánvaló, hogy ilyen koordinátarendszer egy általános Hausdorff-féle topológikus tér esetén nem létezik, innen ered a lokális elnevezés.

 

 

20. oldal

 

 

4. Definíció: Legyen M egy n-dimenziós topológikus sokaság. Legyen A és  indexek halmaza. Legyen  az M egy olyan nyílt lefedése, hogy a

 

 

minden  esetén egy homeomorfizmus, ahol az    az En egy nyílt halmaza. Az  koordináta környezetek együttesét egy koordináta környezet rendszernek, vagy atlasznak nevezzük és  -val jelöljük.

 

Legyen M egy n-dimenziós topológikus sokaság és  ennek egy atlasza. Legyen  olyan, hogy benne van az  és  koordinátakörnyezetekben is. Ekkor a p két koordinátarendszernek is eleme. Vizsgáljuk meg a két koordinátarendszer közötti kapcsolatot. (ábra)

 

 

Az

 

           (1)

 

 

21. oldal

 

 

a  -nak nyilván egy homeomorfizmusa  -re.

Ha (u)=(u1, u2, …, un), akkor

 

 

Így az (u1, u2, …, un) változók folytonos függvénye.

Legyen . Így

 

 

Mivel , .

Ezt (1) -be helyettesítve:

 

 

Így     .

 

Röviden írva

 

 .

 

Ez az összefüggés az  és  koordinátarendszerek közötti transzformációs formula. Az inverz reláció hasonlóan adódik:

 

  

 

5. Definíció: Az M n-dimenziós topológikus sokaság egy  koordinátakörnyezet rendszerét Cr osztályú koordinátakörnyezet rendszernek, vagy Cr koordináta környezetnek nevezzük, ha S a követkető tulajdonságokkal rendelkezik:

Minden  -ra, melyre  nem üres halmaz, az -változós

 

 

22. oldal

 

 

függvények, amelyek az  és  koordináta környezetek közötti transzformációval vannak meghatározva, a  illetve a  halmazokon, r -szeresen folytonosan differenciálhatók. Ha  és  mindegyike analitikus függvény, akkor S -et  osztályú koordinátakörnyezet rendszernek vagy  koordinátakörnyezet rendszernek nevezzük. Ha az S egy Cr osztályú koordinátakörnyezet rendszer,  az M -en, akkor azt mondjuk, hogy az S egy Cr osztályú differenciálható struktúrát definiál az M topológikus sokaságon.

 

6. Definíció: Ha az M egy topológikus sokaság az S Cr osztályú koordinátakörnyezet rendszerrel, akkor M -et n-dimenziós Cr osztályú differenciálható sokaságnak, vagy Cr sokaságnak nevezzük. Nevezetesen, ha , akkor az M -et analitikus sokaságnak nevezzük.

 

7. Definíció: Legyen az M egy Cr sokaság, D az M -nek egy nyílt halmaza és  egy Cr osztályú atlasz. Legyen , és legyen  a -nak az -ra való megszorítása. Ekkor  a D -n egy Cr atlasz, és D egy Cr sokaság. A D -t az M nyílt részsokaságának nevezzük.

 

 

23. oldal

 

 

2. A differenciálható függvény és a lokális koordinátarendszer

 

 

1. Definíció: Legyen M egy n-dimenziós Cr  sokaság. Legyen  nyílt halmaz, és f ezen egy folytonos függvény. Legyen  az M egy Cr atlasza. Legyen  és V a p -nek egy olyan környezete, hogy  igaz valamely  -ra. Ha az En egy  nyílt részhalmazán definiált   függvény Cs  osztályú a  egy környezetében, akkor azt mondjuk, hogy az f a  -ban Cs osztályú.

 

2. Definíció: Ha az f függvény az  minden pontjában Cs osztályú, akkor Cs osztályúnak nevezzük az U -n.

 

Tegyük fel, hogy az f Cr osztályú az M -beli p pont egy környezetében. Ha , akkor

 

 

alakú a  egy környezetében. Itt az  az  változóknak Cs osztályú függvényei. Ha  és , akkor

 

.

 

Vagy röviden .

 

 

24. oldal

 

 

Azt kaptuk tehát, hogy

 

 

Tegyük fel, hogy a p az -ban is benne van és legyen

 

 

a p pont egy környezetében és legyen  minden . Azt kapjuk, hogy

 

.

 

Ennélfogva

 

 

De

 

,

 

így

 

 ,

 

Ezáltal

 

 

és hasonlóan

 

 

igaz minden -beli pontra.

Nevezetesen, ha  és , akkor

 

 , 

 

is igaz minden  -beli pontra. Legyen

 

 

25. oldal

 

 

 

Ekkor  (egységmátrix).

Így az  és  egymás inverzei és így  az  egyetlen pontjában sem.

 

3. Definíció: Legyenek az f1, f2,…, fn függvények a p egy U környezetében definiált Cs osztályú függvények.  esetén legyen

 

.

 

Ezt az f1, f2,…, fn függvényeknek az  lokális koordinátarendszerre vonatkozó függvénydeterminánsának nevezzük.

Ha , akkor az előzőek alapján:

 

 

Így a

 

 

függvénydeterminánsnak azon tulajdonsága, hogy 0 -e vagy nem, független a p  -t tartalmazó  megválasztásától.

 

4. Definíció: Legyen az M egy n-dimenziós Cr sokaság. Legyen f1, f2,…, fn n darab Cs  osztályú függvény a  egy környezetében, s erre teljesüljön, hogy

 

 

26. oldal

 

 

  .

 

Ekkor az (f1, f2,…, fn) függvényennest egy p körüli lokális koordinátarendszernek nevezzük.

 

5. Definíció: Legyen M egy n-dimenziós Cr sokaság  és legyen

 az M egy Cr osztályú atlasza. Legyen  az M -nek egy olyan koordináta környezete, hogy az S -ből az  hozzá vételével nyert atlasz Cs osztályú , akkor azt mondjuk, hogy az  a Cr osztályú M sokaság Cs osztályú koordináta környezete.

 

Tekintsük a

 

 

Az U n darab  függvényét a Cr osztályú M sokaság egy U halmazán értelmezett Cs osztályú lokális koordinátarendszerének nevezzük.

 

 

27. oldal

 

 

3. Differenciálható leképezések, differenciálható görbék

 

 

Legyen M és M’ n és m dimenziós differenciálható sokaságok. A továbbiakban, ha mást nem mondunk, mindig  osztályú sokaságokkal foglalkozunk. Legyen  az M -nek M’ -re való folytonos leképezése. Legyen  és legyen f a -nek az M’ -beli V koordinátakörnyezetén definiált  osztályú függvénye. Mivel  folytonos, így van a p -nek olyan U környezete, hogy . Definiáljuk a  függvényt a p U környezetén a következőképpen:

 

 

Mivel f és  folytonosak, a  is folytonos. Ha tetszőleges, a  környezetén definiált  osztályú f függvényre a   osztályú a p egy környezetén, akkor azt mondjuk, hogy a  osztályú a p pontban vagy, hogy differenciálható.

 

1. Definíció: Ha az M -nek M’ -re való  differenciálható leképezése egy-egyértelmű és a  inverze is differenciálható, akkor a -t az M -nek M’ -re való diffeomorf leképezésének, vagy diffeomorfizmusának nevezzük.

 

2. Definíció: Legyen (a, b) az R egy nyílt intervalluma. Az R egy 1-dimenziós differenciálható sokaság és (a, b) az R egy nyílt részsokasága. Az (a, b) -nek egy M -be

 

 

28. oldal

 

 

való  differenciálható leképezését az M -nek az (a, b) -n értelmezett differenciálható görbéjének nevezzük.

 

3. Definíció: Ha  az [a, b] zárt intervallumnak egy M sokaságba való leképezése, és ha létezik egy olyan (a’, b’) nyílt intervallum, mely tartalmazza [a, b] -t , valamint egy olyan  differenciálható leképezés, hogy , ha , akkor -t az M -nek az [a, b] -n definiált differenciálható görbéjének nevezzük.

 

4. Definíció: Ha  egy olyan folytonos leképezés, hogy az [a, b] véges számú a0, a1,…, am pontjaira a=a0<a1<a2<…<am=b és a -nek az [a0,  a1], [a1, a2],…, [am-1, am] -re való szűkítései differenciálható görbék, akkor -t szakaszonként differenciálható görbének nevezzük.

 

5. Definíció: Legyen a az M differenciálható sokaságnak az (a, b) -n definiált differenciálható görbéje. Legyen  és (x1, x2,…, xn) az M -nek egy lokális koordinátarendszere a  egy környezetében és legyen

 

  (i = 1, 2,…, n).

 

Minden  a t0 egy környezetének  osztályú függvénye. Az

 

 

29. oldal

 

 

 

n-dimenziós vektort a  görbe  pontjában az (x1, x2,…, xn) lokális koordinátarendszerre vonatkoztatott érintővektorának nevezzük.

 

 

30. oldal

 

 

III. Érintővektorterek

 

 

Ebben a fejezetben megkonstruáljuk a bevezetésben tárgyalt érintőtér általánosításaként a sokaság érintőterét. Az érintőtér alapvető szerepet játszik a Riemann metrika értelmezésében.

 

Majd tekintjük a sokaság érintő nyalábját, mint a pontbeli érintőtelek unióját. Ezt természetes módon differenciálható struktúrával látjuk el. Ez a konstrukció a modern differenciálható sokaságok elméletében igen jelentős. Említést teszünk a hasonló jelentőségű principális nyalábról is.

 

 

31. oldal

 

 

1. Az érintővektor

 

 

Legyen M egy sokaság és p az M -nek egy pontja. Tekintsük mindazon  osztályú függvények halmazát, melyek a p egy környezetében vannak definiálva. Jelöljük ezt a halmazt F(p) -vel. Nyilván, hogy ha f és ,   akkor . Ha minden -nek megfelel egy olyan v(f) valós szám, amely kielégítik a következő feltételeket:

 

 

ahol , akkor a  leképezést az M p -beli érintővektorának nevezzük.

 

Megjegyezzük, hogy a v(f) értéke az f -nek csak a lokális viselkedésétől függ.

 

 

32. oldal

 

 

2. Az érintőtér

 

 

Az M -nek legyen v és v’ a p -beli érintővektora és . Definiáljuk ezek összeadását illetve -val való szorzását a következőképpen:

 

 

Ekkor a v+v’ és  az M -nek p -beli érintővektorai. Erre az összeadásra és skalárral való szorzásra nézve a p -beli érintővektorok halmaza az R felett egy vektorteret alkot. Ezt a vektorteret Tp(M) -vel jelöljük és az M p -beli érintőterének nevezzük.

 

Legyen az (x1, x2,…, xn) az U egy lokális koordinátarendszere és egy -ban legyen:

 

, (i = 1, 2,…, n)

 

Ekkor a  egy p -beli érintővektor.

Tétel: Ha az M egy n-dimenziós differenciálható sokaság, akkor a Tp(M) érintőtere szintén n-dimenziós és  ennek egy bázisa.

 

Legyen  és legyen . A  számennest a v -nek az (x1, x2,…, xn) lokális koordinátarendszerre vonatkozó komponenseinek nevezzük. Ekkor

 

 

Legyen (x1, x2,…, xn) és  a p pont két lokális koordinátarendszere. Ekkor  és a  a Tp(M) -nek egy egy bázisa és a köztük lévő transzformációs

 

 

33. oldal

 

 

törvény:

 

 

Ha  és  az -re vonatkozó komponensei, akkor ezek transzformációs törvénye:

 

 

Legyen most a  az M -nek egy (a, b) -n definiált differenciálható görbéje és . Legyen (x1, x2,…, xn) az M egy lokális koordinátarendszere és legyen  a  görbe -beli érintővektora az (x1, x2,…, xn) lokális koordinátarendszerben. Legyen

 

 

Ekkor a v az M -nek egy érintővektora a  pontban és ez független az (x1, x2,…, xn) lokális koordinátarendszer megválasztásától. – Valóban, ha  egy másik -hoz tartozó lokális koordinátarendszer és ha , akkor

 

 

A v -t a  differenciálható görbe -beli érintővektorának nevezzük.

 

 

34. oldal

 

 

Ha a  differenciálható görbe érintővektora egyetlen pontban sem zérus, és ha  ha , akkor a -t reguláris differenciálható görbének nevezzük.

 

 

35. oldal

 

 

3. Vektormezők, derivációk

 

Az M minden pontjában tekintsünk egy Xp -vel jelölt érintővektort. Az  megfeleltetést az M -en egy vektormezőnek nevezzük.

 

Ha az (x1, x2,…, xn) az M egy U nyílt halmazának lokális koordinátarendszere, akkor az U minden p pontjában az Xp egyértelműen felírható

 

 

alakban. Ebben az esetben a  (i = 1, 2,…, n) az U -n n darabfüggvény, melyet az X vektormezőnek az (x1, x2,…, xn) lokális koordinátarendszerre vonatkoztatott komponenseinek nevezzük. Ha az  az U egy másik lokális koordinátarendszere és  az X -nek az -ra vonatkoztatott komponensei, akkor

 

 ahol .

 

Így az X komponens függvényeinek az a tulajdonsága, hogy egy pontban folytonos vagy Cr osztályú, független a koordinátarendszer megválasztásától. Így ha az X -nek az összes komponens függvénye folytonos vagy Cr osztályú, akkor az X -et folytonos vagy Cr osztályú vektromezőnek nevezzük az U -n.

 

Ha az M minden pontjának létezik olyan környezete, melyen az X folytonos vagy Cr osztályú, akkor azt mondjuk, hogy az X az M folytonos vagy Cr osztályú vektormezője.

 

 

36. oldal

 

 

Jelöljük az M összes  osztályú vektormezőinek halmazát -mel, és -en definiált összes  osztályú függvények halmazát. Legyen  és . A

 

 

megfeleltetések az M -nek vektormezői. Ezekre a következő szabályok érvényesek:

 

 

Most ha (x1, x2,…, xn) az U -nak egy lokális koordinátarendszere, akkor legyen:

 

 

Egy vektormezőnek az (x1, x2,…, xn) -re vonatkozó komponensei az U -nak  osztályú függvényei, ha az X is  osztályú, és X az U -n így írható fel:

 

 

Legyen  és . Definiáljunk M -en egy Xf -el jelölt függvényt az

 

 

előírással. Így

 

 

és Xf  osztályú. Az Xf -et az f -nek az X vektormezőre vonatkozó deriváltjának nevezzük. Az X által definiált derivációra a következő szabályok érvényesek:

 

 

 

37. oldal

 

 

Most az algebrák definiálására térünk át.

 

1. Definíció: Legyen V az R felett egy vektortér. Ha a V minden a, b elem-párjához van a V -nek egy -vel jelölt eleme és teljesülnek a

 

 

relációk, akkor a V -t R feletti algebrának nevezzük.

 

2. Definíció: Ha az R feletti V algebrában az

 

 

reláció is teljesül, akkor V -t asszociatív algebrának nevezzük.

 

3. Definíció: Legyen V egy R feletti algebra. Ha D a V -nek olyan önmagára való leképezése, melyre teljesülnek a következő feltételek:

 

 

akkor a D -t a V algebra egy derivációjának nevezzük.

 

4. Definíció: Legyen V egy asszociatív algebra az R felett és legyen W egy vektortér szintén az R felett.

 

 

38. oldal

 

 

Ha megadható egy olyan

 

 

művelet, melyre teljesülnek a következő:

 

 

relációk, akkor a W -t V -modulusnak nevezzük.

 

5. Definíció: Legyen D1, D2 egy algebra két derivációja. Definiáljuk a V -nek egy [D1, D2] -vel jelölt önmagára való lineáris leképezését a következőképpen:

 

[D1, D2]a = D1(D2a) – D2(D1a).

 

A [D1, D2] -t a V D1, D2 derivációi kommutátorszorzatának nevezzük.

 

1. Tétel: Egy V algebra két derivációjának kommutátorszorzata a V -nek ismét derivációja.

 

2. Tétel: A derivációk kommutátorszorzata rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

 

[D1, D2] = -[D2, D1]

 

[D1, [D2, D3]] + [D2, [D3, D1]] + [D3, [D1, D2]] = 0

 

Ez utóbbit a kommutátorszorzás Jacobi azonosságának is szokták nevezni.

 

6. Definíció: Legyen V az R felett egy algebra. Ha a V a, b elem-párjaira értelmezett -vel jelölt művelete eleget tesz az

 

 

39. oldal

 

 

[a, b] = -[b, a]

 

[a, [b, c]] + [b, [c, a]] + [c, [a, b]] = 0

 

feltételeknek is, akkor a V -t R feletti Lie algebrának, az algebra műveletét pedig kommutátor szorzásnak nevezzük.

 

Ha a függvények összeadását és szorzását a szokásos módon definiáljuk, akkor  egy asszociatív algebra. Ha  és , akkor . Erre a szorzásra nézve a  -modulus. Legyen továbbá

 

 

Ekkor a DX a  asszociatív algebrának egy derivációja. Kimondunk egy olyan tételt, mely azt fejezi ki, hogy a  minden derivációja DX alakú.

 

3. Tétel: Ha az M két X és Y vektormezőjére DX = DY igaz, akkor X ekvivalens Y -nal.

 

4. Tétel: Ha a D a  asszociatív algebra egy derivációja, akkor létezik az M -nek egy egyértelműen meghatározott X vektormezője úgy, hogy D = DX.

 

Tekintsük a  két DX és DY derivációját és ezek kommutátorszorzata legyer [DX, DY]. Ez a -nek ismét egy derivációja, így létezik olyan , hogy [DX, DY] = DZ. Ezt Z vektormezőt az X és Y vektormezők kommutátorszorzatának nevezzük és Z = [X, Y] -nal jelöljük, azaz

 

[DX, DY] = D[X, Y].

 

 

40. oldal

 

 

Így minden  esetén

 

[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf)

 

A vektormezők kommutátor szorzata rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

 

[X+Y, Z] = [X, Z] + [Y, Z]

 

[X, Y+Z] = [X, Y] + [X, Z]

 

[X, Y] = -[Y, Z]

 

[fX, gY] = fg[X, Y] + f(Xg)Y - g(Yf)X

 

 

[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0

 

Legyen az X és Y -nak az (x1, x2,…, xn) -re vonatkozó komponensei  és . Ekkor

 

 

Mivel

 

 

azt mondjuk, hogy

 

 

az U -n.

 

5. Tétel: A  halmaz a vektormezők kommutátorszorzására nézve Lie algebrát alkot, és ez a Lie algebra azonosítható a  asszociatív algebra derivációinak Lie algebrájával.

 

 

41. oldal

 

 

4. Az érintő nyaláb

 

 

Legyen M egy differenciálható sokaság.

Legyen

 

 

Tegyük -et differenciálható sokasággá a következőképpen:

Ha , akkor legyen az  az M -nek olyan lokális környezete, hogy  és legyen (x1, x2,…, xn) az -nak lokális koordinátarendszere.

Legyen

 

 

egy leképezés. Ekkor

 

 

-ben legyenek a nyílt halmazok definíció szerűen a -k, miközben az U befutja az M koordináta környezeteit. Az ezen nyílt halmazok által megadott topológiára nézve a  – ismeretes módon – folytonos.

 

Ha , akkor

 

 

és

 

 

A

 

 

leképezés egy-egyértelmű a  és az E2n egy nyílt részhalmaza között. A -nek az előzőekben definiált topológiájára nézve a  leképezések homeomorfizmusok, miközben az U befutja az M összes koordinátakörnyezetét.

 

 

42. oldal

 

 

Ezáltal a  párok lokális koordinátakörnyezeteknek tekinthetők. Vizsgáljuk meg ezen koordinátakörnyezetek közötti kapcsolatot:

Legyen  és  az M két olyan lokális koordinátakörnyezete, hogy . Legyen   az  koordináta transzformáció. Ekkor a  differenciálható leképezés. Ha  akkor

 

 

ahol

 

.

 

Így

 

 (j = 1, 2,…, n)

 

azaz a b1, b2, …, bn koordináták az x1, x2, …, xn, a1, a2, …, an differenciálható függvényei. Így az (x1, x2, …, xn, a1, a2, …, an) -nak az (y1, y2, …, yn, a1, a2, …, an) -re való transzformációja differenciálható.

 

Ezáltal a -en differenciálható struktúrát adtunk meg. A  tehát 2n dimenziós differenciálható sokaság. Ezt a  sokaságot az M sokaság érintőnyalábjának nevezzük.

 

 

43. oldal

 

 

5. A principális nyaláb

 

Legyen M egy differenciálható sokaság.

Legyen:

 

 

Tegyük B(M) -et differenciálható sokasággá a következőképpen:

 

Ha , akkor legyen az  az M -nek olyan lokális koordinátakörnyezete, hogy  és legyen az (x) az -nak lokális koordinátarendszere.

Legyen

 

 

egy leképezés. Ekkor

 

 

A

 

 

leképezés egy-egyértelmű a  és az egy nyílt halmaza között, ahol

 

 

és

 

              

 

Belátható, hogy a B(M) -nek létezik egyértelműen egy olyan topológiája, hogy a  leképezések homeomorfizmusok, miközben az U befutja az M összes koordinátakörnyezetét.

 

Ezáltal a  párok lokális koordinátakörnyezeteknek tekinthetők. Vizsgáljuk meg ezen koordinátakörnyezetek

 

 

44. oldal

 

 

közötti kapcsolatot.

 

Legyen  és  az M két olyan lokális koordinátakörnyezete, hogy . Legyen (xi) és (yi) ezek lokális koordinátarendszerei. Legyen  az  koordináta transzformáció. Ekkor  differenciálható leképezés. Ha , akkor

 

 

ahol

 

 

Ebből azt kapjuk, hogy

 

 

azaz a bij koordináták az x1, x2, …, xn, a11, …, ann differenciálható függvényei.

 

Így az (x1, x2, …, xn, a11, …, ann) -nek az (y1, y2, …, yn, b11, …, bnn) -re való transzformációja differenciálható.

 

Így a B(M) -en differenciálható struktúrát adtunk meg. A B(M) tehát egy n+n2 dimenziós differenciálható sokaság. Ezt a B(M) sokaságot az M principális nyalábjának nevezzük.

 

 

45. oldal

 

 

IV. Riemann sokaság

 

 

Ismeretes, hogy a Riemann tér fogalma képezi a tulajdonképpeni modern differenciál geometria kiindulópontját. Itt a korábbiakra támaszkodva egy olyan absztrakt értelmezését adjuk, amely a Riemann geometria globális megközelítését teszi lehetővé.

 

Hasonló szellemben adjuk meg a Finsler sokaságok definícióját is, amely fogalomalkotás a modern differenciál geometriai vizsgálatok egy másik kulcsfontosságú területének alapja.

 

 

46. oldal

 

 

1. A Riemann sokaság

 

 

Tegyük fel, hogy az M sokaság minden pontjában definiálva van egy    pozitív belső szorzás. Egy U -beli (x1, x2,…, xn) koordinátarendszer esetén legyen

 

 

ahol . Minden gij (i, j = 1, 2, …, n) az U egy függvénye és a  minden q -ra egy pozitív definit szimmetrikus mátrix. Ha az  az U -nak egy másik koordinátarendszere, legyen

 

 

Ekkor

 

 

 

Így, ha a gij függvények az U -n Cr osztályúak, akkor  függvények is és viszont, ezáltal ez a tulajdonság független a lokális koordinátarendszer megválasztásától.

 

Ha az M minden pontjának egy környezetében az összes gij függvény Cr osztályú, akkor a Tp(M) -beli gp pozitív belső szorzásával meghatározott  leképezést, ahol p az M egy tetszőleges pontja, egy Cr osztályú Riemann metrikának nevezzük. A gp -t a g p -beli, a gij -t a g (x1, x2,…, xn) -beli komponenseinek nevezzük. A továbbiakban csak  osztályú Riemann metrikákkal foglalkozunk, melyet egyszerűen Riemann metrikának nevezünk.

 

 

47. oldal

 

 

Ha adott az M -en egy Riemann metrika, akkor a p -beli v érintővektor  hosszát a

 

 

összefüggéssel definiáljuk.

Ha a v komponensei a (x1, x2,…, xn) -ben , akkor

 

 

A Riemann metrikát gyakran a

 

 

formulával adják meg.

 

Egy olyan M sokaságot, melyen egy g Riemann metrika adott, Riemann sokaságnak nevezzük és (M, g) -vel jelöljük.

 

Legyen  az (M, g) Riemann sokaság egy (a, b) nyílt intervallumon definiált differenciálható görbéje és vt ennek a -beli érintővektora. Ekkor a  a t -nek folytonos függvénye. Ha a<c<d<b, akkor

 

 

értéket a   és   közötti hosszának nevezzük.

 

Egy [a, b] zárt intervallumon definiált differenciálható  görbe esetén legyen  az (a’, b’) nyílt halmazon (melyre: ) definiált differenciálható görbe úgy, hogy  ha . Legyen  és nevezzük ezt a  görbe hosszának. Ha a  egy szakaszonként differenciálható görbe, akkor ennek hossza egyenlő a

 

 

48.oldal

 

 

véges számú zárt intervallumon adott differenciálható görbe hosszainak összegével.

Legyen (M, g) egy Riemann sokaság és . Legyen Cp,q a p és q -t összekötő összes szakaszonként differenciálható görbék halmaza. Ha  akkor  legyen a -nek a p és q közötti hossza. Ha

 

 

akkor a d az M -en egy metrika. Ez a d metrika az M -en ugyanazt a topológiát indukálja, mint amilyen az M -nek eredetileg volt.

 

49. oldal

 

 

2. A Finsler sokaság

 

 

Legyen M egy n-dimenziós differenciálható sokaság. Finsler sokaságon értjük az (M, L) párt, ha

 

 

 

egy függvény, mely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

 

ahol:

  és 

 

Az (M, L) Finsler sokaság metrikáját pozitív definit Finsler metrikának nevezzük, ha a

 

 

 

mátrix pozitív definit.

 

 

50. oldal

 

 

Felhasznált irodalom:

 

Gacsályi Sándor: Topológia (Egyetemi jegyzet)

 

Yozo Matsushima: Differentiable Manifolds

 

L.AuslanderR.E.Mackenzie: Introduction to Differentiable Manifolds

 

 

Jelen dolgozat az eredetinek – minden részletében vele megegyező – replikája.

 

(Készült: 2019. február)