Differenciálgeometria (2)

 

 

Vektorok és vektor-függvények

 

A háromdimenziós Euklideszi térben legyen adva egy Descartes-féle derékszögű koordinátarendszer. Ekkor a tér P pontjába mutató r helyvektorát a következő alakban írhatjuk fel:

 

 

ahol az ei a koordinátarendszer egységnyi hosszúságú bázisvektorai, xi pedig az r vektor (vagy a P pont) adott bázisra vonatkozó koordinátái. Alkalmazzuk a továbbiakban az Einsten-féle konvenciót: amennyiben egy kifejezés egy tagjában kétszer fordul elő egy latin index, akkor arra 1 -től 3 -ig összegzést kell végrehajtani, azaz az egyszerűbb írásmód:

 

 

Mivel a bázisunk ortonormált, a bázisvektorok szorzata a Kronecker szimbólummal fejezhető ki:

 

 

Vegyük észre, hogy itt a latin indexek egy tagon belül nem ismétlődnek, tehát összegzést nem jelentenek. Ebben az esetben viszont értékük 1 -től 3 -ig bármi lehet. Ez az egyenlet tehát összesen 9 egyenlőséget takar. A Kronecker delta értéke:

 

 

ami mátrixként felfogva a harmadrendű egységmátrix.

 

A közönséges egyváltozós valós függvényeket skalár-függvénynek nevezzük. Ha az r vektor értéke egy t skalártól függ, akkor vektor-skalár függvényről beszélünk. Formailag:

 

 

Tartalmilag ez három skalár koordinátafüggvényt: xi(t) jelent. Elképzelhető, hogy egy függvény értékkészlete skalár és a függő változó vektor, ekkor skalár-vektor függvényről, ha pedig a függő és független változó is vektor, akkor vektor-vektor függvényről beszélünk. A skalár-vektor függvény geometriai megfelelője a térgörbe, a két skaláris változó vektorfüggvényének a felület, a vektorváltozó skalár-függvényének a skaláris mező, a vektorváltozó vektorfüggvényének a vektormező a geometriai megfelelője.

 

Mindegyik vektorfüggvény típusnál a koordináták leírása skalár-függvényekkel történik. Így elég természetes módon visszavezethető a vektor értékű függvények analízise a valós függvényekre. Egy r(t) vektor-skalár függvény akkor folytonos, ha koordinátafüggvényei folytonosak. Egy r(t) vektor-skalár függvény az értelmezési tartománya egy t0 pontjában deriválható, ha a koordinátafüggvényei deriválhatók a t0 pontban. A derivált egy vektor, melynek koordinátái a koordinátafüggvények deriváltjai:

 

 

Az általános paraméter (t) szerinti deriváltat felül-ponttal fogjuk jelölni. Ha a vektor-skalár függvény értelmezési tartománya minden pontjában deriválható, akkor deriválhatónak mondjuk, és a derivált vektor-skalár függvényét  -vel, vagy röviden  -al jelöljük.

 

A görbe és előállítása

 

Definíció: Egy görbén olyan alakzatot értünk az Euklideszi térben, mely előállítható egy I intervallumon értelmezett r(t)  vektor-skalár függvény helyvektorainak végpontjaiként (hodográfjaként), ha az r(t) leképezés kölcsönösen egyértelmű (azaz invertálható), minkét irányban folytonos, folytonosan deriválható és a differenciálhányadosa sehol sem null-vektor.

 

Néhány görbe vektor-skalár (szokás vektor-paraméteresnek és ha koordinátánként külön leírjuk, akkor paraméteres egyenletrendszernek is nevezni) előállítása:

a)  (egy egyenes, ahol  az egyenes egy pontja,  pedig az irányvektora)

 

b)  (egy kör, ahol  a kör középpontja, R a sugara, síkja pedig az  egymásra merőleges egységvektorok által van felfeszítve)

 

c)  (egy  tengelyű hengeres csavarvonal, ahol R>0 a henger sugara,  az emelkedése)

 

d)  (egy  tengelyű egyszerű kúpos csavarvonal, ahol  az emelkedése)

 

Minden, a feltételeknek eleget tevő r(t) függvény egyértelműen előállít egy görbét, de fordítva az egyértelműség nem áll fenn. Azaz, ugyanazon görbének lehet több, különböző paraméteres előállítása. Ha egy másik paraméterre szeretnénk áttérni a t -ről, mondjuk  -ra, akkor meg kell vizsgálni a két paraméter kapcsolatát. Írja le a kapcsolatukat a  leképezés. Ekkor a  leképezésnek ugyanolyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mint az r(t) -nek (azaz: invertálható, mindkét irányban folytonos, folytonosan differenciálható és a deriváltja nem lehet nulla). Ekkor az ilyen  -t megengedett paraméter-transzformációnak nevezzük. Egy másik megengedett paraméterre való áttérés formailag az r(t) képletében a  helyettesítéssel valósítható meg: . Nézünk erre egy példát. Legyen:

 

 

Hajtsunk végre ezen a görbén egy , nyilvánvalóan megengedett paraméter-transzformációt. Ekkor: . Ezt behelyettesítve:

 

 

Ha az r(t) görbe pontjain a t növekedő értékein keresztül megyünk végig, akkor ez egy haladási irányt, vagy orientációt határoz meg a görbén. A  akkor adja a görbén ugyanazt az orientációt, ha a  szigorúan monoton növekvő függvény. Ha a  szigorúan monoton csökkenő, akkor ellentétes irányú orientációt kapunk. Egy görbének tehát csak két orientációja létezik.

 

Ha egy görbe pontjai egy síkra illeszkednek, akkor azt mondjuk, hogy a görbe síkgörbe, ellenkező esetben térgörbe.

 

Síkgörbék ábrázolása

 

Ha a görbéket paraméteres egyenletrendszerrel adjuk meg (vektor-skalár függvény koordinátái külön egyenletekkel leírva), akkor könnyen ábrázolhatjuk őket, hiszen a görbéhez tartozó pontok mindegyik koordinátája egy paraméterrel van előállítva. Szokás ezért ezt a megadási módot explicit megadási módnak is nevezni. Abban az esetben, ha görbéket koordinátafüggvényei közötti kapcsolattal írjuk le (az x, y és z koordinátákkal), akkor ezt implicit alak nevezzük. Ezek az egyenletek gyakran (de nem mindig) könnyen átalakíthatók explicitté, ha sikerül az egyik koordinátát a többivel kifejezni, például: z = f(x, y) alakban. Számos, neves sík- és térgörbét ismerünk. Először ilyen síkgörbéket ábrázolok egy programmal. Kezdjük néhány egyszerűbbel. Az egyszerűség kedvéért az r két koordinátáját x és y -nal jelöljük:

 

Egyenes (   – olajzöld ):

 

 

 

Kör (   – kék):

 

 

 

Ellipszis (   – vörös):

 

 

 

Kardioid (   – zöld):

 

 

 

Descartes-levél (   – fekete, asszimptotája fehér):

 

 

 

 

A következő sreenshot-on csak cikloisokat látunk. A ciklois paraméteres egyenletrendszere ():

 

 

 

A görbe alakját a  határozza meg. Ha értéke nagyobb mint 1, akkor hurkolt, ha kisebb mint 1, akkor nyújtott lesz, ha pedig az értéke 1, akkor csúcspontokkal rendelkezik a ciklois. Az R értéke mindig 1, az  értékei pedig: 0.5, 1, 1.5, 2 és 2.5, ahogy az a grafikonon látható.

 

 

A következő képernyőn három görbét találunk:

 

Cisszoid (   fekete, asszimptotája fehér):

 

 

 

Lemniszkáta (    vörös):

 

 

 

Asztrois (    kék):

 

 

 

 

A következő képernyőn csak Pascal-féle csigákat találunk, melynek paraméteres egyenletrendszere () :

 

 

 

A görbe alakját az r és az a viszonya határozza meg. Az ábrázolt görbék esetén mindig r=1, az a értéke pedig 0.5, 1, 2, 3, 4 és 5. Ha 0<a<2r, akkor a görbe hurkolt, ha 2r<a<4r, akkor nem hurkolt de két inflexiós pontja van, ha a>=4r, akkor konvex az alakja. Ha a=2r, akkor a görbe egy szívgörbe (kardioid).

 

 

A következő képernyőn két spirálgörbe látható:

 

Archimédesi spirál (    fekete):

 

 

 

Hiperbolikus spirál (    kék, asszimptotája fehér ):

 

 

 

 

Az előző képernyőnek a folytatása, ismét egy spirál (de az előzőn már zavaró lett volna) és a trakrix, amely egy vontatási görbe (ha egy pontszerű testet egy fonállal egy olyan egyenes mentén húzunk, mely egyenesen nincs rajta a pont, akkor a pontszerű test egy traktrix mentén mozog):

 

Logaritmikus spirál (     vörös):

 

 

 

Traktrix (      kék):

 

 

 

 

A következő képernyőn ciklois (körnek körön való gördülésével előálló) görbék láthatók:

 

Epiciklois (  – zöld, tartógörbe kör, ami fehér):

 

 

 

Hipociklois (  – vörös, tartógörbe kör, ami fehér):

 

 

 

 

A most ábrázolt síkgörbénk a rozetta (rózsa):

 

Rozetta (  – kék, tartógörbe kör, ami fehér)

 

 

 

 

Még egy görbe:

 

Agnesi-féle fürt (   – kék, tartógörbe kör, ami fehér):

 

 

 

.

 

Most a Cassini-féle görbét ábrázoljuk. Definíció szerint ez azon pontok mértani helye a síkban, amelyeknek a sík két pontjától (fókuszoktól) mért távolságának szorzata állandó. Ez alapján, ha a szorzatot b2-el jelöljük, akkor a következő egyenletekhez jutunk:

 

 

Ez utóbbi könnyen átírható polár-koordinátára. Mivel

 

 

Ha bevezetjük a  jelölést, akkor a görbe lehetséges alakját a c segítségével könnyen megfogalmazhatjuk:

 

Ha , akkor a görbe alakja ovális.

Ha , akkor a görbe egy négy inflexiós ponttal rendelkező, zárt görbe.

Ha , akkor lemniszkáta az alakja.

Ha , akkor két független ovális görbére esik szét.

Ha , akkor a két fókuszponttá zsugorodik.

 

Íme néhány Cassini-féle görbe. A görbék mellé írt számok a szakaszok hosszának a szorzatát jelentik:

 

 

További két görbét ábrázolunk.

 

Sztrofoid( – kék) :

 

 

 

Kochoid: ha a síkgörbe pontjaihoz tartozó vektorokat egy állandó a hosszúságú szakasszal növeljük és csökkentjük, akkor az adott görbéhez tartozó kochoidot kapunk. Ha a görbe egyenlete  akkor a kochoidjának egyenlete: . Most Nikomedes-féle kochoidot ábrázoljuk, mely az egyeneshez tartozó kochoid. Ennek alakja nagyban függ az a értékétől.

 

 esetén az origó izolált pont, a görbének két egyszerű ága van (pl.: a = 0,5).

 esetén az origó visszatérő pont és egyben csúcspont (a = 1).

 esetén az origó csomópont, egy hurok jelenik meg a 3. és 4. síknegyedben (pl.: a = 2, a = 3).

 

Nikomedes-féle kochoid (– piros, az alap x = k egyenes fehér (k = 1), a számok az a értékét jelentik):

 

 

 

 

Következő lap: http://gorbem.hu/MT/DiffGeom3.htm